کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی دوم      بخش:اول    شماره کارت:1

بارم

1- شناسایی وسایل:: لوله ی آزمایش و دماسنج الکلی را پیدا کنید.  

 2- کاربرد وسایل: چراغ الکلی را روشن و خاموش کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

. آزمایش را انجام دهید که نشان دهدچگونه می توان پی برد درمحلولی مس وجود دارد

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی دوم      بخش:اول    شماره کارت:1

بارم

1- شناسایی وسایل:: لوله ی آزمایش و دماسنج الکلی را پیدا کنید.  

 2- کاربرد وسایل: چراغ الکلی را روشن و خاموش کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

. آزمایش را انجام دهید که نشان دهدچگونه می توان پی برد درمحلولی مس وجود دارد

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی دوم      بخش:اول    شماره کارت:2

بارم

1- شناسایی وسایل:: بشر و لوله گیر را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: مورد استفاده ی پی پت را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

با یک آزمایش نشان دهید اگر چند قطره سرکه بر روی مقدار کمی شیر بریزیم چه روی می دهد؟چرا؟

 ( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی دوم      بخش:اول    شماره کارت:3

بارم

1- شناسایی وسایل::میله ی فلزی.و توری نسو.ز را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل:از لوله گیر برای چه منظوری استفاده می کنند.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

یک تخم مرغ را در لیوانی قرار دهید و مقداری سرکه بر روی ان بریزید چه روی می دهد؟

 ( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی دوم      بخش:اول    شماره کارت:4

بارم

1- شناسایی وسایل::.بشر و چراغ الکلی را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل:مورد استفاده ی قطره چکان را بیان کنید

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

یک آزمایش نشان دهید چگونه می توان گاز کربن دی اکسید را از مواد دیگر شناسایی کرد؟

(مدت زمان زمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

 1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی دوم      بخش:اول    شماره کارت:5

1- شناسایی وسایل::.پی پت  و لوله ی آزمایش  را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: ازهمزن . شیشه ای در چه مواردی استفاده می شود.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

انجام یک آزمایش نشان دهیددر کدام یک ازموادی که در اختیارشما قرار داده شده است نشاسته وجوددارد؟چرا

( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

بارم

1

1

2

 

 

 1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی دوم      بخش:سوم    شماره کارت:6

بارم

1- شناسایی وسایل::.قیف شیشه ای و گیره ی سوسماری را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: از پی پت در چه مواردی استفاده می شود..

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

برای اثبات درستی یا نادرستی نظر اِشتال وآمپدوکِلِس ولاوازیه آزمایشی طراحی کنید.

   ( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی دوم      بخش: دوم    شماره کارت:7

بارم

1- شناسایی وسایل::.جای لوله ی آزمایش و عدس همگرا را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: :موارد استفاده ی منشور را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

آینه ی کروی را بردارید و به کمک آن تصویر یک شمع را بر روی پرده(صفحه ی تصویر )ایجاد کنید

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی دوم      بخش: دوم    شماره کارت:8

بارم

1- شناسایی وسایل::.سه پایه ی فلزی و همزن شیشه ای را پیدا کنید

 2- کاربرد وسایل: از موارد استفاده ی آینه ی مقعر بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

تعدادی عدسی در اختیار شما قرار دارد.به کمک یک آززمایش نوع آنها را تعیین کنید.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی دوم      بخش: دوم    شماره کارت:9

بارم

1- شناسایی وسایل::.میله ی فلزی و لوله ی آزمایش را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: مورد استفاده ی آینه ی محدب  را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

یک آونگ ساده بسازیدآن را ازراستای قائم کمی منحرف کنیدتا نوسان کنداکنون دوره وبسامدآن را اندازه بگیرید- وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی دوم    بخش: دوم    شماره کارت:10

بارم

1- شناسایی وسایل::.گیره ی لوله و بشر را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل:عدسی همگرا در چه  مواردی استفاده می شود.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

   باطراحی و انجام یک آزمایش میزان رسانایی جامدات مختلف را با هم مقایسه کنید.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی دوم   بخش: دوم    شماره کارت:11

بارم

1- شناسایی وسایل::.بالون و چراغ الکلی را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: موارد استفاده ی لوله ی آزمایش را بیان کنید..

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

با انجام یک آزمایش همرفت در گازها را نشان دهید.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی دوم    بخش: دوم    شماره کارت:12

بارم

1- شناسایی وسایل::.دماسنج الکلی و آینه ی مقعر را پیدا کنید

 2- کاربرد وسایل:از عدسی محدب در چه مواردی استفاده می شود..

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

با انجام یک آزمایش همرفت در مایعات را نشان دهید

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی دوم      بخش: دوم    شماره کارت:13

بارم

1- شناسایی وسایل: جای لوله ی آزمایش و پی پت  را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: موارد استفاده ی پیرابین(پریسکوپ)را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

آزمایشی را طراحی و اجرا کنید تا نشان دهد رسانایی و همرفت کدام یک بهتر در آب انجام می شود؟

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی دوم  بخش: سوم    شماره کارت:14

بارم

1- شناسایی وسایل: استوانه مدرج و پایه فلزی  را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: موارد استفاده ی پی پت را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

سنگ هایی که در اختیار شما قرار دارد را با ذکر دلیل در گروه ها ی مختلف سنگ ها طبقه بندی کنید.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی دوم   بخش: چهارم شماره کارت:15

بارم

1- شناسایی وسایل: لوله آزمایش و چراغ الکلی  را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: موارد استفاده ی عدسی محدب را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

نمونه هایی از سلول مخاط پیاز تهیه کنیدودر زیر میکروسکوپ امشاهده کنید.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی دوم   بخش: چهارم  شماره کارت:16

بارم

1- شناسایی وسایل: استوانه مدرج و میله فلزی  را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: موارد استفاده ی عدسی مقعر را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

نمونه هایی از سلول پوسته ی داخلی پیاز تهیه کنیدودر زیر میکروسکوپ مشاهده کنید.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

 

 1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی دوم  بخش: چهارم    شماره کارت:17

بارم

1- شناسایی وسایل: استوانه مدرج و میله فلزی  را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: موارد استفاده ی عدسی مقعر را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

آزمایش مربوط به جشتجوی لیپید ها را انجام دهید.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی دوم بخش: چهارم    شماره کارت:18

بارم

1- شناسایی وسایل: گیره لوله  و ارلن  را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: موارد استفاده ی ظرف پتری را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

دانه های نشاسته یک ماده  را در زیر میکروسکوپ مشاهده کنید.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1