آمادگی برای مطالعه

مقدمات و شرایط اولیه ی لازم برای آغاز مطالعه چیست؟