نمونه سؤال علوم تجربی سال دوم راهنمایی

نمونه سؤال علوم تجربی دوم راهنمایی بخش اول

1-جملات زیررابااستفاده از کلمات داخل پرانتز کامل کنید.

الف- ذوب شدن یخ یک تغییر .............................است.(فیزیکی-شیمیایی)

ب-واکنش یک ماده با اکسیژن را ............................می گویند.

2-اجزای واکنش زیر را مشخص کنیدودر جای خالی با ذکر دلیل عدد مناسب بنویسید؟                                             

                                             آهن سولفید            آهن     +      گوگرد

                                           .............           14 گرم            8 گرم 

3- شمع از چه ماده و چه عناصری ساخته شده است؟ وقتی می سوزد چه موادی تولید می شود؟

4- جدول زیر را تکمیل کنید:

نتیجه

روش آزمون

آزمون شناسایی

مس موجود در یک محلول

دمیدن آن گاز در آب آهک

نشاسته

5 - سوختن شمع و زنگ زدن آهن چه شباهت و چه تفاوتی با یکدیگردارند؟

6- وقتی  منیزیم می سوزدیعنی با اکسیژن هوا ترکیب می شود اکسید منیزیم که گرد سفید رنگی است با قی می ماند. معادله ی نوشتاری این واکنش را بنویسید

و اجزای آن را مشخص کنید؟

7- وقتی کاغذ می سوزد چه بر سر ذره های سازنده ی کاغذ می آید؟آیا تغییر دیگری نیز روی می دهد؟ توضیح دهید؟

8- اجزای واکنش زیر را مشخص کنید؟ودر جای خالی با ذکر دلیل عدد مناسب بنویسید؟

                                                                                                               آهن سولفید            آهن     +      گوگرد

                                                              .............           14 گرم            8 گرم 

9- سرعت در واکنش های شیمیایی را تعریف کنید؟وبنویسید سرعت واکنش های شیمیایی به چه عواملی بستگی دارد؟

10- اگر بر روی مقداری جوش شیرین چند قطره آب بریزیم چه روی می دهد؟چرا؟ نوع تغییر را مشخص کنید؟5/1

11- علی بعد از انجام آزمایش باقی مانده ی آب اکسیژنه را در یک بطری نوشابه خانواده ریخت .نظر شما در مورد این کار او چیست؟ چرا؟

12 – در سه بطری دربسته گازهای اکسیژن، هیدروژن و کربن دی اکسید وجود داردبا. طراحی آزمایشی گاز کربن دی اکسید را شناسایی کنید؟ 2

13 – مجید می گوید:(سیب درختی دارای نشاسته است)اما احمد با او موافق نیست. شما آزمایشی را بیان کنید تا  آنها  بتوانند جواب  درست را بدست آورند؟2نمره

14-مفاهیم زیر  را تعریف کنید:

1- سوخت:

2- کاتالیز گر:

3- خواص شیمیایی:

4- اکسایش:

5-تغییر شیمیایی:

6- تغییر فیزیکی:

7-قانون پایستگی جرم:

نمونه سؤال علوم تجربی سوم راهنمایی بخش دوم

1-جاهای خالی را با کلمات تکمیل کنید:

الف- به جسمی که در یک محیط موج ایجاد کند .......................... گفته می شود.

ب-رنگ های مختلف نورهنگام عبورازمنشورازهم جدامی شوند.به این پدیده ...................می گویند.

ج-تعداد نوسان های یک نوسانگردر ثانیه را .......................می گویند

د-عدسی ....................... شعاعهای نور را در یک جا جمع می کند و اجسام را بزرگتر نشان می دهد.     

2- خورشید گرفتگی را توضیح دهید؟

3- ماه گرفتگی را توضیح دهید؟

4-با توجه به شکل مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید:                                                                                                                                                                      ب     خط عمود     الف

الف  - نام شعاع های مشخص شده را بنویسید؟

الف-                    ب-                                                            

ب- زاویه ی تابش و باز تاب را روی شکل مشخص کنید؟ و اندازه ی آنها را بنویسید؟

5- نام وسایل زیر را بنویسید؟و ادامه ی پرتوهای نور در هر یک را رسم کنید.


  الف-..........................                                                     ب- ..................

6 - در یک روز تابستانی علی مشغول آب دادن گل ها بود و وقتی شلنگ آب رابه طرف خورشید گرفت نوارهای رنگی را مشاهده کرد . با توجه به متن به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف- نام این پدیده چیست؟

7- دو سکه را در دو لیوان فلزی قرار داده ایم .در یکی آب ریخته ایم وهردولیوان رادر لبه ی میز قرار داده ایم .اگراز فاصله ی نسبتا دور به میز نزدیک شویم کرام سکه را زودتر می بینیم ؟علت را توضیح دهید؟

8-امروزه امواج فرا صوت در پزشکی اهمیت بسیار دارد علت آن چیست؟

  ۱۰-توضیح دهید در مناطق گرمسیر چگونه می توان از اتلاف انرژی جلوگیری کرد؟

12- امتداد شعاع های نور در شکل های زیر را رسم کنید:

 

13- مشخصات موج را نام ببرید و هر یک را تعریف کنید؟

14- امروزه امواج فرا صوت در پژشکی اهمیت فراوان دارد.علت آن چیست؟

15- شباهت و تفاوت های امواج صوتی و امواج الکترو مغناطیسی را بیان کنید؟

16- اگر تعدادی عدسی در اختیار شما قرار داده شود چگونه نوع آنها را مشخص می کنید؟توضیح دهید؟

شخصی در فاصله ی 5 متری مقابل آینه ی تختی ایستاده است.

الف- فاصله ی تصویر تا آینه چند متر است؟

ب- اگر شخص یک متر یه آینه نزدیک شود،فاصله ی تصویر تا جسم چند متر می شود؟چرا؟

17-گرمادرکدام حالت ماده به روش رسانایی بهتر منتقل می شود؟چرا؟

 18 –چگونه می توان از اتلاف انرژی در خانه جلوگیری کرد؟(چها ر مورد را نام ببرید)

19-مادرزندگی روزانه ی خود از چه راه هایی می توانیم در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم؟

20- مراحل موتور چهار زمانه را به ترتیب نام ببرید؟

21-اگر مقداری الکل بر روی دست خود بریزید وبه آن فوت کنید چه اتفاقی می افتد؟چرا؟

22- مفاهیم زیر را تعریف کنید:

پ- جسم شفاف:

ت- شکست نور:

ث- پاشیده شدن نور:

ج - کانون آینه:   

حرکت نوسانی:

- دوره:

ب- گرمای نهان ذوب:

نمونه سؤال علوم تجربی دوم  راهنمایی بخش سوم

سؤالات آزمون ورودی دبیرستان نمونه دولتی   درس علوم تجربی سال دوم

-1-کدام اشعه ی  خورشید توسط مواد جذب و به گرما تبدیل می شود؟(69-68)

      ب- اشعه ی مادون قرمز  ج- اشعه ی ماوراءبنفش    د- اشعه ی گاما  Xالف- اشعه ی    

2-کدام یک از سنگ های زیر جزء سنگ های آذرین است؟(69-68)

الف- ماسه سنگ         ب- بازالت           ج- کنگلومرا              د- سنگ گچ

3- آینه دندانپزشکان که برای دیدن دندان از آن استفاده می کنند از نوع: (69-68)

الف- آینه تخت است    ب- آینه محدب است   ج- عدسی محدب   د- آینه مقعر است   

4- کدام یک از اجسام زیر شفاف نیست؟(69-68)

الف- آینه          ب- سطح آب استخر       ج- شیشه مات        د-بخار آب

5- کدام یک از وسایل زیراز عکس های کوچک تصاویر بزرگی بر روی پرده می اندازد؟(69-68)

الف- پروژکتور            ب- میکروسکوپ         ج- تلسکوپ        د-دوربین عکاسی

6- علت روشنی آسمان قبل از طلوع خورشید چیست؟(69-68)

الف- جذب نورخورشیددر اثر بخار آب هوا ب- انعکاس نامنظم پرتو های خورشیددرگردوغبار جو  ج- انعکاس منظم پرتوهای خورشید در جو       د-وجود اکسیژن در هوا

7- کنگلومرا نوعی سنگ.......است.( 70-69)

الف-آذزین درونی         ب-آذرین بیرونی        ج- رسوبی      د- دگرگونی

8- محل اصلی گوارش ...........  .است.

 الف دهان    ب- معده    ج- روده باریک   د- روده فراخ

9- خصوصیات تصویر در یک آینه مقعر چگونه است؟(70-69)

الف- دورتروبزرگتر    ب- نزدیکتروکوچکتر      ج- نزدیکتروبزرگتر     د- دورتروکوچکتر

10- سرعت سیر نور در شیشه چند کیلومتر در ثانیه است؟(70-69)

الف- 000/220           ب- 000 /200          ج- 000/300         د-000/280

11- ماده ای که در تجزیه آب اکسیژنه به عنوان کاتالیز گر به کار می رود چه نام دارد؟(70-69)

الف- الکل                  ب- اسید سولفوریک            ج- دی اکسید منگنز      د- گاز کربنیک

12- پارافین شمع دارای چه نوع انرژی است؟(70-69)

الف- جنبشی           ب- پتانسیل شیمیایی           ج- الکتریکی           د- جنبشی الکتریکی

13- پیدایش کدام سنگ حاصل واکنش شیمیایی است؟(71-70)

الف- مرمر             ب- سنگ آهک                   ج- گرانیت               د- بازالت

14- کدام ماده زیر برای ذوب شدن زیادتر گرما می برد؟(71-70)

الف- آلومینیوم       ب- سرب              ج- پارافین                  د- یخ

15- در اتومبیل ها برای دیدن مناظر پشت سر از ........................ استفاده می شود؟(71-70)

الف- عدسی محدب               ب- آینه ی تخت                ج- آینه ی مقعر        د- آینه ی محدب

16- سیاهرگ و سرخرگ چه تفاوتی با هم دارند؟(72-71)

الف- سیاهرگ دارای خون تمیز ولی سرخرگ دارای خون کثیف می باشد

ب- سیاهرگ دارای خون کثیف ولی سرخرگ دارای خون تمیز می باشد

ج- سیاهرگ خون را از قلب خارج ولی سرخرگ خون را به قلب وارد می کند

د- سیاهرگ خون را به قلب وارد ولی سرخرگ خون را از قلب خارج می کند

17- اگرجایی زندگی کنیم که آب وهوای سردداشته باشدچه نوع غذایی باید بیشتر بخوریم؟(72-71)

الف- ویتامین         ب- ئیدرات کربن          ج- چربی                د- پروتئین

18- علت رویت اجسام چیست؟(72-71)

الف- ازآنها نوربه چشم ما می رسد ب- ازچشم ما به آنها نورمی رسد ج- منیر هستند د- مرئی هستند

19-در کدام آینه تصویر کوچکتر و نزدیکتر دیده می شود؟73-72)

الف- تخت               ب- محدب                 ج- مقعر                   د- منشور

20- اگر نور وارد شیشه شود چه می  شود؟73-72)

الف- سرعت آن افزایش می یابد                                     ب- سرعت آن کاهش می یابد

ج- سرعت آن تغییر نمی کند                                           د- ضخامت شیشه تأثیر دارد

21-وقتی به کف استخر نگاه می کنید کف استخر را بالا می بینید؟چرا؟(73-72)

الف- به علت انعکاس نور از کف استخر                     ب- کاهش سرعت نور در آب

ج- افزایش سرعت نور در آب                                    د- بستگی به صافی آب دارد

22- به نظر شما در کدام حالت خون تیره به قلب راحت تر وارد می شود؟(73-72)

الف- موقعی که بالانس می زنید                              ب- موقعی که ایستاده اید

ج- موقعی که راه می روید                                       د- موقعی که می دوید

23- چرا خط کش مایل به هنگام فرو رفتن در آب کوتاه و شکسته به نظر می آید؟(74-73)

الف- پراکندگی نور       ب- شکست نور        ج-= انعکاس نور       د- امتداد مستقیم نور

24- کدامیک از اجسام زیر منیرند؟(74-73)

الف- چشم                ب- ستاره قطبی            ج- کبریت                د- آینه

25 – همه تغییرات شیمیایی ار این جهت به هم شبیهند که همیشه ............... مواد تغییر می کنند.

الف- مولکول ها               ب- اندازه            ج- حالت         د- شکل                               (74-73)

26- در کدامیک از موارد زیرمی توانیم آینه مقعر به کار ببریم؟(74-73)

الف- سر پیچ جاده ها     ب- داخل اتومبیل   ج- دندانپزشکی    د- پریسکوپ

27-  از ذره بین برای دیدن اشیاء .................... استفاده می کنیم. (74-73)

الف- نزدیک             ب- مناظر           ج- دور                 د- میکروب

28- چگونه می توانیم با استفاده از عدسی محدب تصویر بزرگتری بر روی پرده ایجاد کنیم؟

الف- عدسی را به شیء نزدیک و از پرده دور کنیم                                                       

ب- شیء را ازعدسی دوروعدسی رابه پرده نزدیک کنیم

ج- عدسی را از شیء دور و به پرده نزدیک کنیم

د- شیءو عدسی را به پرده نزدیک کنیم

29-کدام مورد بیانگر تغییر شیمیایی می باشد؟(75- 74 )

الف- آب نمک را حرارت می دهیم تا نمک باقی بماند  

ب- سدیم را در آب می اندازیم تا ناپدید شود

ج- گوگرد را در لوله ی آزمایش حرارت می دهیم،مایع و سپس بخار می شود

د- شکر و گوگرد را با حل کردن در آب از هم جدا می کنیم

30- کدام عمل «تغییر فیزیکی » نمی باشد؟(75- 74 )

الف- تغییرحالت                                    ب- جدا کردن اجزای مواد مخلوط

 ج- تغییر شکل مواد                                د- جدا کردن اجزاء مواد مرکب

31-اگریک وزنه1 کیلوگرمی از ارتفاع18/4 متری درظرفی که محتوی 100 گرم آب است.سقوط   کندو همه انرژی آن صرف بالا بردن دمای آب شود،دمای آب چقدر زیاد خواهد شد؟(75- 74 )

الف- یک درجه سانتیگراد                                    ب- ده درجه سانتی گراد

ج- 1/0 درجه سانتیگراد                                       د- 01/0درجه سانتیگراد 

32- کدام مورد از خواص شیمیایی آب نمی باشد؟(75- 74 )

الف- عامل اصلی زنگ زدن آهن می باشد         ب- به سختی دچار تغییر شیمیایی می شود

ج- به هیدروژن و اکسیژن تجزیه می شود         د- معمولاًموجب سوختن نمی شود

33- کدام دستگاه مواد زاید را از بدن دورنمی کند؟(75- 74 )

الف- گوارش                 ب- تنفس                   ج- کلیه ها                       د- گردش خون

34- بیشترین انرژی را بدن از کدام غذاهای زیر بدست می آورد؟(76-75)

الف- گلوسیدها          ب- چربیها                   ج- هیدرات کربن                   د- پروتئین

35- اگر کبریت افروخته ای را بین دو آینه موازی قرار دهیم :                        (77-76)

الف- یک تصویر داریم                   ب- دو تصویر داریم       

ج- تصویری ایجاد نمی شود             د- بی نهایت تصویر خواهیم داشت

36- در تغییر فیزیکی یک ماده چه چیزی تغییر نمی کند؟(77-76)

الف- حالت ماده    ب- شکل واندازه ماده   ج- سرعت جنبش مولکول ها     د- نوع مولکول های ماده

37- کدامیک تغییر شیمیایی است؟(77-76)

الف- ساختن خشت ب- قالب ریزی فلزات  ج-ساختن آجر د- جداکردن فلزات خالص ازسنگ معدن

38- چگونه می توانیم از یک شمع نورانی تصویر بزرگتری به دست آوریم؟(77-76)

الف- به وسیله آینه محدب   ب- به وسیله آینه تخت  ج- به وسیله یک منشور  د- به وسیله آینه مقعر

39- در کدامیک از دماهای زیر چگالی هوا بیشتر است؟(77-76)

الف- 45درجه سانتی گراد ب- 60درجه سانتی گراد د-20درجه سانتی گراد ج-40 درجه سانتی گراد

40- انرژی کدامیک از منابع زیر به وسیله ی موتور گرمایی مهار می شود؟(78-77)

الف- انرژی اتمی       ب- انرژی خورشیدی         ج- انرژی باد و آب جاری            د- انرژی سوختها

41- با توجه به شکل به جای علامت ؟  کدام مقدار صحیح است؟(78-77)

الف- 45 درجه    ب- 35 درجه      ج- 55 درجه     د- 40 درجه                                                                      ؟   45    

43- بافت تشکیل شده از .................                                              

الف- چند سلول گوناگون                                     ب- سلول هایی با شکل و کار یک جور  

ج- سلول هایی با کار یکسان                                 د- سلول هایی با کار یکسان

44- گیاخاک از ................... به وجود می آید.

الف- لایه ی تیره رنگ در سطح خاک که از ÷وسیده شدن جسد حیوانات و گیاهان

ب- مخلوط ماسه و خاک رس

ج- مواد پوسیده شده موجودات زنده همراه با سنگ های متلاشی شده

د- لایه تیره رنگ در سطح زمین

45-ته نشین شدن رسوبات از ساحل تا اعماق دریا به ترتیب..............                        

الف- گل،ماسه،آهک،شن ریز و درشت                ب- شن ریزو درشت، ماسه،گل، آهک

ب- ماسه ،گل، شن ریز و درشت، آهک                 ج- آهک،گل، ماسه، شن ریزو درشت

46- کدام یک از شیره های گوارشی زیر آنزیم نیست؟

الف- شیره لوزالمعده        ب- شیره روده کوچک            ج- صفرا                 د- شیره معده

47- کدام کانیهای زیر در بین سنگ های رسوبی یافت نمی شود؟  

الف- کانیهای آهن دار       ب- مغز مداد            ج- اورانیم                  د- الماس

49 – در چراغ قوه و چراغ های جلو اتومبیل از چه آینه هاای استفاده می کنند؟)

الف- محدب              ب- محدب و تخت                ج- مقعر               د- مقعر و تخت

50- دو ظرف مشابه که داخل آنها پر از هوا است آنکه سبک تر است دارای هوای ............ است.

الف- سردتر          ب- گرمتر           ج- مایع          د- صفر درجه                           (80-79)

51 – ماده ای که ضربان قلب را تنظیم ............. نام دارد؟ (80-79)

الف- گوگرد                 ب- آهن                ج- فسفر                د- سدیم               

52- مناسب ترین صورت انرژی ..................... است . (80-79)

الف- شیمیایی            ب- تابشی              ج- الکتریکی                 د- گرمایی

53- فنر کوک شده ی ساعت چه نوع انرژی و چه صورتی از انرژی را دارد؟ (80-79)

الف- پتانسیل شیمیایی    ب- جنبشی مکانیکی        ج- وزن و حجم جسم       د- جرم و سرعت

54- کره ی ماه را شب ها بدان جهت روشن تر می بینیم که .................                 (81-80 )

الف- شبها ماه تنها منبع نور در آسمان است.

ب- ماه به نسبت ستارگان منبع نور قوی تری است.

ج- شبها  انعکاس نور خورشید از سطح ماه واضح تر است.

د- روزها ماه یک منبع نور بسیار ضعیفی در برابر خورشید است.

55- کدام عضو از بدن می تواند مقدار اضافی قند را به صورت گلیکوژن ذخیره کند؟(83-82)

الف- روده ی کوچک                ب- کبد                 ج- طحال                 د- لوزالمعده

AB56- اگر گروه خونی شخصی

 چون نیروی هر دو برابر است.A  وBالف- ژنهای

 بیشتر است.A چون نیروی O و Aب- ژن  

 بیشتر است . B چون نیروی ژن O و Bج- ژنهای

 است.B بیشتر از A چون نیروی ژن B و Aد- ژنهای

57- کدام جمله زیر در مورد تغییر شیمیایی صادق است؟(81-80 )

الف- تغییر سرعت مولکول                               ب- تغییر نیروی جاذبه مولکول ها  

ج- تغییر فاصله مولکول ها                                   د- تغییر نوع مولکول ها

58- انرژی پتانسیل چگونه در جسم ذخیره می شود؟(81-80 )

الف- در اثر اصطکاک                                                 ب- در اثر غلبه بر اینرسی

ج- بر اثر غلبه بر نیروی جاذبه زمین                          د- بر اثر غلبه بر جاذبه مولکولی

59- انرژی کدام منبع زیر مشکل تر به انرژی جنبشی مکانیکی تبدیل می شود؟(81-80 )

الف- باد            ب- آب جاری        ج- بنزین           د- ذغال سنگ

60- موتور گرمایی کدام صورت انرژی را مستقیماً به انرژی مکانیکی تبدیل می کند؟(81-80 )

الف- الکتریکی    ب- شیمیایی             ج- تابشی         د- گرمایی

61-  بین منبع نوروپرده شی ای قرار داده ایم که بر اثر این شیء تصویری که بر روی پرده ایجاد شده است دایره ای بزرگ و تاریک و درون آن دایره ای کوچک تر ولی نورانی تشکیل شده است .شیء مورد نظر چه می تواند باشد؟(82-81)

الف- آینه محدب                   ب- آینه تخت                     ج- عدسی محدب          د- عدسی مقعر

62-  کدام عامل در رشد بدن دخالت ندارد؟(82-81)

الف- پروتئین        ب- انسولین            ج- نمک های معدنی             د- نمک های معدنی و انسولین

63- ادراریک فرد سالم کدام ماده را ندارد؟(82-81)

الف- قند                   ب- نمک                  ج- اوره                       د- ب و ج

64- در میان کدام نوع سنگ  امکان تشکیل فسیل می باشد؟(82-81)

الف- مرمر                      ب- آهک                           ج- گنیس                     د بازالت

65- دهنده ی همگانی خون کدام است؟(82-81)

O                         د-  AB                              ج-  B                              ب- Aالف-

66-برای تبدیل شدن یک کیلوگرم آب جوش به بخار آب جوش چندژول گرما لازم است؟(82-81)

الف- 2250               ب- 2250000           ج- 333             د- 333000

67- صد گرم یخ را داخل پارچ آب می اندازیم کدام گزینه صحیح است؟(82-81)

الف- دمای مخلوط تا زمانی که تمام یخ ذوب نشده در صفر درجه باقی می ماند.

ب- یخ چون رسانای ضعیفی است به کندی آب پارچ را خنک می سازد

ج- به تدریج دمای مخلوط بالا می رود

د- در اثر رسانایی آب پارچ خنک می شود.

68- هموگلوبین از چه جنسی است و جزء چه سلولی می باشد؟(82-81)

الف-پروتئین-گلبول سفیدب-چربی-گلبول سفیدج- پروتئین-گلبول قرمز د- چربی- گلبول قرمز

ج- پروتئین- گلبول قرمز                                       د- چربی- گلبول قرمز

69- نقش کلسیم در بدن چیست؟(82-81)

 د-گزینه های الف و ب D  الف-محکم ساختن دندان ها ب- انعقادخون ج-کمکبه جذب ویتامین    

70- کدام یک از عبارت های زیر در مورد امواج درست است؟(82-81)

الف- امواج رادیویی،نوری و صوت همه از خلاء می گذرند.

ب- امواج رادیویی و نور از خلاءمی گذرند ولی امواج صوت نمی گذرند .

ج- امواج صوتی از خلاء می گذرند ولی امواج رادیویی و نور نمی گذرند.

د- امواج نور و صوت از خلاء می گذرد ولی امواج رادیویی نمی گذرد.

71- کدام نوع آینه می تواند از جسم تصویری بزرگ تر و دورتر بر روی پرده تشکیل دهد؟و کدام نوع آینه کانون حقیقی دارد؟(82-81)

الف- محدب – محدب        ب- محدب- مقعر           ج- مقعر- مقعر              د- مقعر- محدب

72- در مورد سنگ های دگرگون شده کدام مطلب صحیح می باشد؟(82-81)

الف- اگر سنگی در اثر گرماو فشار آب خود را از دست بدهد به سنگ دگرگون تبدیل می شود.

ب- در سنگ دگرگون شده طرز قرار گرفتن کانی ها می تواند تغییر کند.

ج- سنگ هایی که قسمت های انتهایی پوسته قرار دارند همه از انواع دگرگون می باشند.

د- سنگ های دگرگون شده بسیار سخت تر از سایر سنگ ها می باشند.

73- فلدسپات و گرانیت به ترتیب جزء کدام دسته از کانی ها هستند؟(83-82)

الف- اولیه،ثانویه           ب- اولیه ، اولیه            ج- ثانویه، اولیه             د- ثانویه ، ثانویه