گنجینه سؤالات ورود به دبیرستان نمونه درس علوم تجربی  سال سوم

بخش دوم

علوم سوم            بخش دوم            فصل سوم

1- فسیل ها چه ارزشی دارند؟(74-73)

الف- تاریخ گذشته زمین را معلوم می کنند.

ب- در آنها آثار جانداران یافت می شودو گرانبهاهستند.

ج- اثر زیبایی از گیاهان یا حیوانات درآنها دیده می شود.

 د- در آنها قسمتهای سخت بدن جانداران را می توان دید.

2- استفاده یاعدم استفاده ازاندام هاعامل بروزتغییراست.»این عبارت مربوط به نظریه.....است.

الف- لامارک       ب- داروین          ج- ویسمن            د- دووریس      (85-84)

3- نظریه ی «صفات اکتسابی ارثی می شوند» مربوط به کدام دانشمند است؟(87-86)

الف- ویسمن         ب- لامارک           ج- داروین            د- دووریس

4- کدامیک از موارد زیر در تشکیل فسیل جانوری نقش نداشته است؟(88-87)

الف- استخوان و دندان           ب- صدف                ج- کتین              د- بافت چوبی

5- کدامیک از قسمت های زیر برای فسیل شدن مناسب نیست؟

الف- صدف              ب- ماهیچه          ج- دندان              د- استخوان

6- عصر خزندگان مخوف به کدامیک از دورانهای زیر گفته می شود؟

الف- مزوزوئیک      ب- پالئوزوئیک      ج- سنوزوئیک        د- پرکامبرین

7- نخستین گیاهان بی گل در کدام دوران ظاهر شدند؟

الف- ابتدای سنوزوئیک    ب- اواخر پالئوروئیک      ج- اوایل پالئوزوئیک    د- اواخر مزوزوئیک 

8- تبدیل صفات محیطی به صفات ارثی نظریه کدام دانشمند است؟

الف- داروین           ب- لامارک           ج- ویسمن             د- دووریس

9--دریک جنگل تعدادی زرافه باگردن کوتاه و بلند زندگی می کنند؟بنا بر نظریه ی داروین آینده ی آنها چه می شود؟

ا لف - زرافه های گردن کوتاه از بین می روند     

ب- گردن زرافه ها کم کم دراز می شود

ج-زرافه های گردن کوتاه ازگیاهان روی زمین تغذیه می کنند

ج-زرافه های بامحیط سازگارمی شوند 

10--در کجای خشکی ها امکان تشکیل فسیل کم تر است؟

الف- طوفان های شن و ماسه                    ب- خاکستر های آتشفشانی

 ج- یخچال ها و غارها                             د- مناطق باتلاقی

11-سیر تحول در طول تاریخ در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟(88-87)

الف- مهردار ساده-بی مهره- مهره دار خونسرد- مهره دار خونگرم

ب- بی مهره – مهره دار ساده – مهره دار خونسرد- مهره دار خونگرم

ج- مهره دار ساده- مهره دار خونگرم بی مهره – مهره دار خونسرد

د- بی مهره- مهره دار خونسرد- مهره دار ساده – مهره دار خونگرم

12- آغازیان در کدامیک از  دورانهای زمین شناسی پیدا شدند؟

الف- پالئوزوئیک      ب- پرکامبرین        ج- مزوزوئیک         د- سنوزوئیک

13- ماهی های زره داردر کدام یک از دوران های زیر می زیسته اند؟

الف- سنوزوئیک         ب- پالئوزوئیک         ج- مزوزوئیک        د- هیچکدام

دایناسورهادر چه دورانی از بین رفتند؟

الف-اواخرپالئوزوئیک  ب-اوایل مزوزوئیک  ج-اواخرمزوزوئیک  د-اواخرپرکامبرین

14- گسترش و تنوع پستانداران مربوط به کدام دوران است؟

الف- سنوزوئیک  ب-  پالئوزوئیک     ج- مزوزوئیک     د- موارد الف وب

15- به عقیده ی زمین شناسان حیات ابتدا از کجا آغاز شده است؟

الف- دریا           ب- خشکی          ج- هردو........د- هیچکدام

16- در دوران مزوزوئیک کدام گروه از گیاهان ظاهر شده اند؟

الف گیاهان بی گل       ب- گیاهان بدون آوند    ج- گیاهان گلدار      د- گیاهان هاگدار

17-نوع فسیل هایی که در طبقات زمین حفظ شده اند در شناسایی کدام گزینه ی زیر به زمین شناسان کمک می کند؟(85-84)

الف- تعیین ضخامت طبقات رسوبی و محاسبه ی سن آنها

ب- شناخت تاریخ زمین و تقسیم بندی دوران های زمین شناسی

ج- تشخیص انواع رسوبات بر اثر پیشروی و پسروی دریاها

د- تعیین سن زمین و زمان پیدایش منظومه ی شمسی

18- عامل اصلی تغییر در گونه ها انتخاب طبیعی می باشد. این مطلب نظریه ی کدام دانشمند است؟ (86-85)

الف- دووریس      ب- لامارک      ج- ویسمن     د- داروین                                           19-برای تشکیل فسیل شرایط محیطی مناسب لازم است کدام یک از عوامل زیرمانع تشکیل فسیل

می شود؟ 

الف- ذرات ریزودانه ریز  ب- جانداران تجزیه کننده  د- صمغ گیاهان د- مواد نفتی   (86-85)

20 قدیمی ترین دوران از نظر زمین شناسی کدام است؟

الف- پرکامبرین             ب- کامبرین                 ج- پالئوزوئیک     د- سنوزوئیک

21- جدید ترین دوران از نظر زمین شناسی کدام است؟

الف مزوزوئیک         ب- پالئوزوئیک    ج- سنوزوئیک             د- پرکامبرین

22- نظریه داروین بر پایه کدام اصول ارائه شد؟

الف- تنازع بقا         ب- انتخاب طبیعی        ج- تبدیل سازش ها به صفات ارثی    د- همه موارد

23- آزمایشات وایسمن در جهت رد کدام نظریه بود؟

الف- جهش               ب- تبدیل صفات اکتسابی به ارثی     ج-انتخاب طبیعی     د- هیچکدام

24- کدام گروه از سنگ ها بیشترین اطلاعات را درباره گذشته زمین به دست می دهند؟

الف- آذرین بیرونی         ب- دگرگونی              ج- آذرین درونی            د- رسوبی

25- در کامبرین کدام گروه از جانداران فراوان تر بوده اند؟

الف- ماهی ها     ب- حیوانات ساکن خشکی       ج- گیاهان مخروط دار      د- بی مهرگان

26- همرنگی با محیط نوعی سازگاری مناسب برای دور ماندن از چشم دشمن است؟این مطلب از شواهد کدام نظریه است؟

26- همرنگی با محیط نوعی سازگاری مناسب برای دور ماندن از چشم دشمن است؟این مطلب از شواهد کدام نظریه است؟

الف- انتخاب طبیعی داروین  ب-صفات اکتسابی لامارک   ج-نظریه جهش دوریس د- تمام موارد

علوم سوم            بخش دوم              فصل چهارم

1- جنس سیارک ها بیش تر از چه موادی است؟(83-82)

الف- مواد آهکی و غبار یخ                          ب- مواد آهکی و آلومینیومی  

ج- مواد آهنی و سیلیکاتی                             د- مواد آهکی و سیلیکاتی

2-دستگاهی که به وسیله ی آن نورستارگان را تجزیه می کنندوطیف رنگی باخطوط تیره به وجودمی آورند

الف- منشور      ب- زاویه یاب      ج- طبف نگار      د- تلسکوپ       (85-84)

3- تشابه شکل کناره های کدام دو قاره نظریه ی وگنر را به خوبی تأیید می کند؟(87-86)

الف- غرب آمریکای جنوبی با شرق آفریقا          ب- شرق آمریکای جنوبی با غرب آفریقا

ب- شرق آمریکای شمالی با غرب آفریقا          ج- غرب آمریکای شمالی با شمال آفریقا

4- کدام عامل سبب حرکت ورقه ها ی سنگ کره می شود؟(87-86)

الف- جاذبه زمین    ب- جریان همرفتی      ج- سنگینی ورقه ها       د- خمیری بودن گوشته

5- کدام یک از سیارات زیر اتمسفر غلیظی دارد ؟(88-87)

الف- مشتری             ب- زمین             ج- زهره        د- مریخ

6- تشکیل جزایر قوسی نتیجه ی بر خورد کدام دو ورقه سنگ کره است؟

الف- دو ورقه اقیانوسی    ب- ورقه اقیانوسی و قاره ای     ج- دو ورقه قاره ای  د- هیچکدام

7 –گرمای زیاد خورشید حاصل کدام نوع واکنش هسته ای است؟

الف- فوزیون       ب- فیسیون             ج- فوزیون وفیسیون        د- ئیدروژن

8-محمد جوجه ی مرده اش را داخل باغچه در گودالی به عمق 20 سانتیمتر قرار دادو چند هفته بعد پدر محمد در حال بیل زدن باغچه بود که ناگهان ...............را مشاهده کرد

  الف-جسدسالم جوجه      ب- فسیل جوجه         ج-خاک تیره رنگ      د- استخوان ها جوجه

9 - نظریه ی «صفات اکتسابی ارثی می شوند» مربوط به کدام دانشمند است؟(87-86)

الف- ویسمن              ب- لامارک         ج- داروین          د- دووریس

10- کدام یک از رنگ های زیر نشان دهنده ی دمای کم تری در سطح ستاره است؟

الف –آبی                  ب- سبز                   ج- زرد                  د- قرمز

11- کدام پدیده زمین شناسی درتمام حاشیه های  ورقه های سازنده ی سنگ کره بوجود می آید؟

الف- آـشفشان         ب- زلزله          ج- گودال های اقیانوسی           د- جزایرقوسی

12- ورقه های زمین تا چه عمق تقریبی از زمین ادامه دارند؟

الف- 30تا100 کیلومتری                     ب- 20تا 150 کیلومتری

 ج- 50تا300 کیلومتری                       د- 100تا 150 کیلو متری

13- کدام عامل باعث برقراری جریان های همرفتی در قسمت های خمیری گوشته زمین و بالا آمدن مواد در نرم کره می گردد؟

الف- اختلاف دما       ب- اختلاف چگالی      ج- اختلاف فشار       د- موارد الف و ج

14- نتیجه ی دور شدن دو ورقه اقیانوسی تشکیل کدام پدیده است؟

الف- رشته کوه های میان اقیانوسی                          ب- تعدادی از زمین لرزه و آتشفشان

ج- گودال های عمیق                                           د- موارد الف و ب

15-وقتی دوورقه سنگ کره به هم نزدیک می شوندکدام یک ازبرخوردهای زیرممکن است اتفاق بیفتد؟

  الف- برخورد ورقه اقیانوسی با ورقه قاره ای            ب- برخورد دو ورقه اقیانوسی

 ب- برخورد دو ورقه قاره ای                                د- هریک از سه مورد بالا

16- نتیجه ی بیر خورد دوورقه اقیانوسی بوجود آمدن کدام پدیدهاست؟

الف- جزایرقوسی                           ب- گودال عمیق و کوه های آتشفشانی در خشکی(قاره)

ج- رشته کوه های میان اقیانوسی          د- کوه های آتشفشانی در دریا

17-در اثر برخورد دو ورقه ی قاره ای کدام پدیده حاصل می شود؟

الف- فقط چین خوردگی               ب- زلزله های شدیدوایجاد کوه

  ج- جزایرقوسی                         د- گودال های عمیق

18- هنگام برخورد دو ورقه ی قاره ای هیچ کدام به زیر دیگری نمی رود علت چیست؟

الف-جرم کم ومساوی آنها                  ب-حجم کم ومساوی

  ج-جرم زیادوحجم کم                    د- حجم زیاد و نامساوی

19-ایجادآتشفشان هادرمناطق قاره ای وگودال های عمیق اقیانوسی نتیجه کدام برخورد ورقه هاست؟

الف- الف- برخورد دو ورقه قاره ای                     ب- برخورد ورقه اقیانوسی و قاره ای

ج- برخورد دو ورقه اقیانوسی                             د- لغزش دو ورقه در کنار هم

20- جزایرقوسی را بیشتر در کنار کدام یک می توان یافت؟

الف-مناطق زلزله خیز                       ب-گودال های اقیانوسی

 ج- حاشیه قاره ها                             د- موارد الف و ب صحیح است

علوم سوم            بخش دوم            فصل پنجم

   1- جنس سیارک ها بیش تر از چه موادی است؟(83-82)

الف- مواد آهکی و غبار یخ                     ب- مواد آهکی و آلومینیومی  

ج- مواد آهنی و سیلیکاتی                       د- مواد آهکی و سیلیکاتی

2- چند درصد از حجم خورشید را هیدروژن تشکیل می دهد؟

الف- 75 درصد       ب- 25 درصد        ج-  73 درصد      د- 83 درصد      

3- کدام یک از جملات زیر با توجه به اصطلاحات نجومی داخل پرانتز صحیح است؟ (86-85)

الف- قطعه سنگی که در اثر بر خورد با اتمسفر شعله ور می شود(شهاب سنگ)

 ب- قطعه سنگی که به دور زمین در مدار معینی می چرخد(دنباله دار)

ج-قطعه سنگی که به دور خورشید در مدار معینی می چرخد (سیارک)

د- قطعه سنگ آسمانی که در سطح زمین پیدا می شود(قمر)

4- گرمای زیاد خورشید حاصل کدام نوع واکنش هسته ای است؟

الف- فوزیون       ب- فیسیون             ج- فوزیون وفیسیون        د- ئیدروژن

5-مقدار هلیم در حجم خورشید چند درصد است؟

الف-15%               ب- 73%                    ج- 25%                            د- 98%

6- قطر خورشید چند برابر قطر زمین است؟

الف- 10 برابر              ب- 4000 برابر      ج- 110 برابر      د- 150 برابر

7- قسمت سرد تر و تیره رنگ سطح خورشید را چه می نامند؟

الف- لکه های خورشیدی       ب- بادهای خورشیدی     ج- هردو         د- هیچکدام

8- گرمای زیاد خورشید حاصل کدام نوع واکنش هسته ای است؟

الف-= فوزیون         ب- فیسیون(شکافت)         ج- هم جوشی        د- موارد الف وج

9- جنس سیارک ها از کدام مواد زیر است؟

الف- آهن و سیلیکات      ب- آهک و سیلیکات       ج- آهک و آهن     د- آهک و نیکل

10- درمورد دنباله دارها کدام گزینه درست نیست؟

الف- این اجرام از جنس یخ و غبار هستند

 ب- دم همیشه در جهت مخالف خورشید قرار می گیرد

ج-طول دنباله(دم)آنهابه هزارهاکیلومترمی رسد  

 د- درهنگام نزدیک شدن به زمین فقط باتلسکوپ دیده می شوند

11-دستگاهی که به وسیله ی آن نورستارگان را تجزیه می کنندوطیف رنگی باخطوط تیره به وجودمی آورند

الف- منشور         ب- زاویه یاب       ج- طبف نگار      د- تلسکوپ      (85-84)

12- سن رضا در چهار سیاره به قرار زیر است. کدام سیاره از خورشید دورتر است؟ (86-85)

D

C

B

A

2 ساله

55 ساله

22 ساله

5 ساله

D                  د- C                 ج-  B                   ب-  Aالف

13- کدام یک از سیارات زیر اتمسفر غلیظی دارد ؟(88-87)

الف- مشتری                 ب- زمین                    ج- زهره               د- مریخ

14-چند درصد از حجم خورشید را هیدروژن تشکیل می دهد؟

الف- 73%          ب- 25%            ج- 27%                     د- 98%

15- قطر تقریبی خورشید چند میلیون کیلومتر است؟

الف- 150 میلیون کیلومتر                         ب – 4/1 میلیون کیلومتر   

  ج-110  میلیون کیلومتر                          د- الف- 25 میلیون کیلومتر

16- کدام دو گاز بیش تر حجم خورشید را تشکیل می دهند؟

الف-کربن و هیدروژن      ب- هیدروژن و هلیم     ج- هلیم و کربن     د- موارد الف و ج

17-- منشأ گرمای خورشید کدام است؟

الف- واکنش های شیمیایی    ب- واکنش های هسته ای         ج- الف وب          د- هیچکدام

18-- عمل فوزیون هسته ای در خورشید در نتیجه تبدیلات کدام عناصر است؟

الف- هلیم به هیدروژن     ب- هیدروژن به هلیم      ج-      هیدروژن به کربن    د- کربن به هلیم

19-کدام اجرام آسمانی شباهت به گلوله برف گل آلود دارند؟

الف- سیارک ها            ب- اقمار         ج- دنباله دارها           د- شهاب سنگ ها

20-کدام یک از اجرام آسمانی هنگام برخورد با اتمسفر می سوزند و تولید نور می کنند؟

الف- شهاب ها           ب- دنباله دارها           ج- سیارک ها       د- شهاب سنگ ها