گنجینه سؤالات ورود به دبیرستان نمونه درس علوم تجربی سال سوم بخش اول

گنجینه سؤالات ورود به دبیرستان نمونه درس علوم تجربی سال سوم بخش اول علوم سوم بخش اول فصل اول 1-سبک ترین وساده ترین اتم ها ،اتم چه عنصری است؟(72-71) الف- اورانیم ب- ئیدروژن ج- هلیم د- اکسیژن 2-کدام ذره موجب فیسیون می شود؟(73-72) الف- نوترون باردار ب- پروتون باردار ج- نوترون بدون بار د- ÷روتون بدون بار 3-کدام یک از ایزوتوپهای اورانیم در راکتور استفاده می شود و برای کنترل سرعت واکنش........ استفاده می شود.(76-75) ، پتاسیم U، باریم ج-238 U، کادمیم ج-238U، سدیم ب-235Uالف-236 4- برای اینکه انرژی اتمی آزاد شود باید: (77-76) الف- الکترون به مدارش اضافه شود . ب- یک الکترون از آن جدا شود. ج- تغییری در هسته بوجود آید. د- هر سه مورد انجام می شود. 5- برسیلیوس کشف کرد که عناصر ...............و...................در ساختار توری گازی و عناصر........و ......در تولید سلول های خورشیدی و وسایل اکترونیکی کاربرد ارد. (84-83) الف- توریم و سلنیم- سریم و سیلیسیم ب- سیلیسیم وسلنیم – توریم و سریم ج- توریم و سریم – سیلیسیم و سلنیم د- سریم و سلیسیم – توریم و سلنیم 6- در عنصری با عدد اتمی 26 ،اختلاف پروتون ها و نوترون ها 4 واحد می باشد.عدد جرمی را مشخص کنید. (86-85) الف- 30 ب- 22 ج- 56 د- 60 7- تفاضل عدد جرمی با عدد اتمی یک اتم بیان کننده ی تعدادکدام ذره ی اتم است؟(87-86) الف- پروتون ب- پوزیترون ج-نوترون د- الکترون 8- برای عمل فیسیون در رآکتور به کدام دو عامل زیر نیاز داریم؟ الف- الکترون کم سرعت-ماده رادیو اکتیو ب- نوترون کم سرعت –ماده رادیو اکتیو ب- پروتون کم سرعت- ماده رادیو اکتیو د- پروتون پر سرعت- الکترون کم سرعت به ترتیب از راست به چپ کدام است؟31P9- تعداد پروتون ها، الکترون هاو نوترون ها در اتم 15 الف- 15،15، 16 ب-15،15، 21 ج-26،15،15 د- 21 ، 31 ،15 10- اتم کدام یک از عناصر زیر سنگین تر است؟ الف= هلیم ب- کربن ج- اکسیژن د- اورانیم 11- تمام اتم های یک عنصر از چه نظر همیشه یکسان هستند؟ الف-عددجرمی ب- عدد اتمی ج- تعداد نوترون د- تعداد الکترون 12- اتم کدام یک از عناصر زیر سنگین تر است؟ الف- هلیم ب- کربن ج- هیدروژن د- اورانیم 13-انرژی خورشید از .................اتمها حاصل می شود. (72-71) الف- فیسیون (شکافت) ب- فوزیون(همجوشی) ج- فیسیون(همجوشی) د-فوزیون(شکافت) تعداد نوترون ها در هسته چقدر است؟ 60Ni 14- در اتم 28 الف – 28 ب- 32 ج- 60 د- 88 15- اتم کدام یک از عناصر زیر سنگین تر است؟ الف- هلیم ب- کربن ج- هیدروژن د- اورانیم 16--نوترون : (74-73) الف- یکی از ذرات هسته اتم است که بار الکتریکی ندارد. ب- یکی از ذرات اتم است که بار الکتریکی ندارد. ج- یکی از ذرات هسته اتم است که بار الکتریکی مثبت دارد. د- یکی از ذرات اتم است که بار لکتریکی مثبت دارد. 17- کدام ذره ی موجود در اتم نوع اتم را مشخص می کند؟(78-77) الف- الکترون ب- نوترون ج- پروتون د- قسمت الف و ج صحیح است. 18 تعداد نوترون ها در هسته چقدر است ؟60Ni 18-در اتم 28 الف – 28 ب- 32 ج- 60 د- 88 19- سنگینی یاسبکیاتم هرعنصربه کدام یک ازذرات زیربستگی دارد؟ الف- فقط تعداد پروتون ها ب- فقط تعداد الکترون ها ج- فقط تعداد نوترون ها د- مجموع پروتون ها،نوترون ها والکترون ها 20-در واکنش های شیمیایی کدام یک از اجزای اتم دخالت می کند؟ الف- الکترون ها ب- نوترون ها ج- پروتون ها د- مجموع پروتون ها و نوترون ها 21- کدام ایزوتوپ اکسیژن از همه سبک تر است؟ د- موارد (الف )و(ب) 18O ج- 17O ب- 16O الف 8 8 8 22- کدام یک از دستگاه های زیرانرژی هسته ای را مهار می کند؟ الف- موتور گرمایی ب- موتور الکتریکی ج- راکتور د- ژنراتور 23- کاشف سنگین ترین ذره ی اتم که از نظر بار خنثی است کیست؟(84-83) الف- تامسون ب- چادویک ج- نیلز بور د- دموکریت 24- اگر یکی از پروتون های اتمی را بتوانیم از هسته آن جدا کنیم آنگاه......به دست آورده ایم. الف- یک ایزوتوپ از همان عنصر ب- یک یون مثبت از همان عنصر (85-84) ج- یک یون منفی از همان عنصر د- یک عنصر جدید با خواص جدید )3 H و 2 H و 1 H اتم از هر یک از ایزوتوپ های هیدروژن( n 25-اگردر ظرفی باشیم.در این ظرف چند نوترون داریم؟ (85-84) 9n 8 د-n 4 ج-n3 ب- nالف- 26- عنصری دارای 31 پروتون و 35 نوترون است.این عنصر در چندمین خانه ی جدول تناوبی قرار دارد؟(86-85) الف-خانه ی 35 ب- خانه ی 66 ج- خانه ی 31 د- خانه ی4 27- تفاوت تعداد پروتون ها و نوترون ها در کدام اتم برابر4 است؟(86-85) 14N د- 9Beج- 56Fe ب- 7Liالف 3 26 4 7 28- درعنصری باعدداتمی26،اختلاف پروتون هاونوترون ها4واحدمی باشدعددجرمی رامشخص کنید. (86-85) الف- 30 ب- 22 ج- 56 د- 60 29- انرژی هسته ای کدام از مواد زیر قابل کنترل است؟(81-80 ) الف- فوزیون ب- بمب ئیدروژنی ج- بمب اتمی د- فیسیون 30 –نوترون به وسیله ی کدام یک از دانشمندان زیر کشف شد؟ الف- نیلزبور ب- جیمزچادویک ج- رادرفورد د-جوزف تامسون 31-کدام گزینه مفهوم عدد جرمی را درست بیان می کند؟ الف= مکان یک عنصر در جدول تناوبی ب- مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها در هسته ی اتم ج-مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها و الکترون ها در اتم 33- کدام گزینه مفهوم عد اتمی را درست بیان می کند؟ الف- مکان یک عنصر در جدول تناوبی ب- تعداد نوترون ها یا پروتون ها ی هسته ی اتم ج- تعداد پروتون ها ی موجود در هسته ی اتم د- مجموع تعداد پروتون ها و الکترون ها در حالت عادی 34-تفاوت دو ایزوتوپ در کدام مورد است؟ الف آرایش الکترونی ب- بار الکتریکی ج- عدد اتمی د- جرم اتمی 35- چنانچه جرم نوترون و جرم الکترون به ترتیب نصف و دو برابرجرم واقعی آنها باشد،کدام مورد درباره ی جرم تقریبی یک اتم صدق می کند؟ الف- تغییر نمی کند ب- 25%افزایش می یابد ج- 25%کاهش می یابد د- نصف می شود e 36- مدل اتمی مقابل مربوط به کدام اتم است؟ p الف- هیدروژن معمولی ب- هلیم ج-اکسیژن د- اورانیم 37-کدام دوذره موجوددراتم جرم تقریباًبرابر واز نظر داشتن بار الکتریکی متفاوتند؟ الف- پروتونونوترون ب- الکترون وپروتون ج-الکترونو نوترون د- پوزیترون وپروتون 38- کدام یک از گزینه های زیر عنصر نیست؟ CO د- Cl2 ج- Ne ب- Heالف- 39-به طور عمده مشخص کننده خواص شیمیایی یک اتم چیست؟ الف-عده پروتون ها ب- عده نوترون ها ج- عدد جرمی د- عده الکترون ها د-تعداد پروتون ها یا الکترون ها در حالت عادی علوم سوم بخش اول فصل دوم 1- وقتی اسید کلر ید ریک را حل کنیم کدامیک از عناصر آن تشکیل یون مثبت می دهد؟(78-77) الف- کلر ب- ئیدروژن ج- اکسیژن د- هر سه 2- کدامیک ازاین مواد ا لکترو لیت است؟(80-79 ) الف- کلر ب- ئیدروکسید سدیم ج- الکل د- محلول شکر و آب 3-ترکیب سرکه از پیوند......و گاز نیتروژن از پیوند...........ساخته شده اند. (85-84) الف- یونی- یونی ب- کوالانسی-کوالانسی ج- کوالانسی- یونی د- یونی – کوالانسی 4- فراوان ترین ترکیب مولکولی است که درطبیعت به سه حالت وجوددارد؟(85-84) الف- اتیلن گلیکول ب- کلریدسدیم ج- اتانول د- آب 5-ماده ای کاغذ لیتموس آبی را قرمز و با تأثیر بر فلز منیزیم گاز هیدروژن آزاد می کند.این ماده چیست؟ الف- سذیم هیدروکسید ب- سدیم کلرید ج-هیدروکلریک اسید د- کلسیم کربنات (86-85) 6- کدام یک از ترکیبات زیر از لحاظ نوع عنصر و تعداد اتم ها از همه بیشتر دارد؟(85-84) Na2S د- H3PO4 ج- CaCO3 ب- AlCl3الف- 7- از خنثی شدن یک اسید با یک باز کدام ماده حاصل نمی شود؟ الف آب ب- نمک محلول ج- نمک نامحلول د- آب اکسیژنه 8-کدام فرمول یک باز است؟(75-74 ) H2CO3 د- HNO3 ج- KOHب- H2SO4الف- 9- کدامیک از موادزیراسید است؟(80-79 ) NaOH د- HNO3 ج- Ca(CO3)ب- NaClالف- 10- از واکنش سرکه با کدام ماده ی زیر نمک به دست می آید؟(87-86) الف صابون ب- کیوی ج- جوهرنمک د- ویتامین ث 11- شناساگر اختصایی بازها کدام است؟ الف- لیتموس ب- هلیانتین ج- فنل فتالئین د- ید 12- کدامیک ازاین مواد ا لکترو لیت است؟(80-79 ) الف- کلر ب- ئیدروکسید سدیم ج- الکل د- محلول شکر و آب 13- از خنثی شدن یک اسید با یک باز کدام ماده حاصل نمی شود؟ الف آب ب- نمک محلول ج- نمک نامحلول د- آب اکسیژنه 14-کدام یک از مواد زیر الکترولیت است؟(80-79) الف- کلر ب- ئیدروکسید سدیم ج- الکل د- محلول شکردرآب ب- مزه تلخ دارد د- تورنسل را قرمز می کند. ماده ماده ای بین 8 تا 10 است بنابراین آن PH15- الف- خاصیت اسیدی دارد ب- خنثی است ج- خاصیت بازی دارد د- عنصر است است در سه مولکول قند تعداد و انواع اتم ها ی C12H22O1116- فرمول قند معمولی تشکیل دهنده به ترتیب کدام است؟ الف- 135-3 ب- 45 – 3 ج- 3- 135 د- 135 – 13 17- کدام دسته مواد ترکیبند؟ الف- گوگرد – طلا – آهن ب- قند- نشاسته – نمک ج- مس – کربن – روی د- آب – هوا – شیر 18- شناساگر اختصاصی بازها کدام است؟ الف- لیتموس ب- هلیانتین ج- فنل فتالئین د- ید 19- محلول اسیدها به جزء در مورد ........در بقیه موارد با هم خواص مشترک دارند؟ الف- داشتن مزه ترش ب- ایجاد تغییر رنگ در برخی رنگ های گیاهی ج- خنثی کردن بازها ..د- داشتن جرم مولکولی یکسان 20- ترکیب های زیر همه اسید هستند به جزء.................... H2SO4 د- HNO3 ج- HF ب- H2O2الف- 21-خواص مشترک محلول اسیدها به دلیل وجود ...............در آنهاست؟ OH + یون د- H- ج-یون OH- یون ب- H+الف-یون یک محلول،معرف میزان غلظت ...........درآن محلول است؟ PH22- د- نمک وباز H+ الف- مولکول های اسید یا باز ب- نمک و اسید ج-یون های 23- در کدام مورد رنگ محلول بازها در حضور شناساگر داده شده درست نیست؟ الف-فنل فتالئین-ارغوانی ب-تورنسل-آبی ج-متیل اورانژ-زرد د-لیتموس-قرمز 24- کدام مورد از خواص زیر مربوط به حل شدن یک باز در آب نیست؟ الف-هادی الکتریسیته است ب-بر اسیدهااثرکرده وخواص اسیدرابی اثرمی سازد 25-خواص مشترک محلول بازها به دلیل وجود یون........................ در آنهاست؟ NH2- یون د- OH- ج-یون H3O+ ب- Na+الف- 26- فرمول یک ماده مرکب چه اطلاعاتی را به ما می دهد؟ الف- جرم مولکولی جسم ب- چگونگی اتصال اتم ها در مولکول جسم ب- تعداد اتم ها در مولکول ماده د- نوع و نسبت تعداد اتم ها در مولکول ماده 27- محلول کربن دی اکسید در آب خاصیت ........ دارد و محلول تورنسل را به رنگ .............. در می آورد؟ الف- بازی- آبی ب- بازی – سرخ ج- اسیدی – سرخ د- اسیدی – آبی 28- هر گاه به محلول باز قوی در مجاورت تورنسل بیش از حد خنثی شدن اسید قوی اضافه شود محلول به کدام رنگ در می آید؟ الف- آبی ب- بنفش ج- نارنجی د- قرمز آبلیمو:PH29- الف- کمتر از 7 است ب- 7 است ج- بیشتر از 7 است د- 14 است صابون بین 8 تا 10 است بنابراین صابون: PH30- الف-خاصیت اسید دارد ب-یک ماده خنثی است ج- خاصیت بازی دارد د-بسته به شرایط گاهی خاسیت اسید وگاهی خاصیت بازی دارد 31-درالکترولیتهاعامل رسانایی عبارتست از الف-یونهای منفی-------- -------ب-یونهای مثبت ج-الکترونهای ازاد هرجسم-- -------د-یونهای مثبت ومنفی باهم 32-اگرمقادیرمساوی مساوی ازمحلول اسیدکلریدریک وئیدروکسیدسدیم باغلظت مساوی را روی هم بریزیم وبرمحلول حاصل فنل فتالئین اضافه کنیم رنگ محلول: الف- ارغوانی می شود ب- آبی می شود ج- قرمز می شود د- تغییر نمی کند 33- پیود بین اتم ها در کدام ترکیب زیر کووالانس است؟ الف- آب ب- کربن دی اکسید ج- آمونیاک د- همه موارد 34- بین ذرات کدام ترکیب پیوند یونی وجود دارد؟ الف- متان ب- تترا کلرید کربن ج- کلرید سدیم د- گوگرد دی اکسید کدام یک از مواد زیر اسید است؟ CO2 د- KCl ج HCl ب- NaClالف- 35کدامیک از مواد زیر رسانای الکتریسیته نیست؟ الف محلول اسیدها در آب ب محلول بازها درآب ج محلول نمکها درآب د محلول قندها دآب 36- مقدار کافی از خاکستر حاصل از حرارت دادن سنگ آهک کدام محلول را می تواند خنثی کند؟ الف- سرکه ب- قلیاب ج- آب آهک د- جوش شیرین