مراحل زیر چگونگی حل مسئله به روش علمی می باشد که

دانشمندان

آن را ضروری دانسته و انجام می دهند

1- مشاهده :