کمیت فیزیکی :مقادیری هستند که قابلیت کم و زیاد شدن دارند و  می توان آنها را با عدد بیان کرد

کیفیت : چیزهایی هستند که نمیتوان آنها را باعدد بیان کرد مثل شادی غم

یکا: برای هر کمیتی مقدار مشخصی را تعیین کرده اند که به آن یکا میگویند

سیستم اندازه گیری:مجموعه ی یکاهای مورد قبول یک جامعه که برای اندازه گیری کمیت ها به کار می رود را می گویند.

سیستم (si)مجموعه یکاهای مورد توافق بین المللی را گویند.

در سیستم si یکای طول متر mوجرم کیلو گرم kg و یکای زمان ثانیه s  است به این دلیل این سیستم را (MKS) نیز می گویند.

کمیت های اصلی عبارتند از :  طولl          جرم m         زمان t

یکاهای اصلی عبارتند از :     متر m       کیلوگرم kg      ثانیه s

کمیت اصلی : کمیت هایی هستند که تعریف مستقل دارند به یکای آنها نیز یکای اصلی میگویند

بیشتر بدانیم:

طول:طول نصف النهار مبدأ را که از پاریس میگذرد ، از قطب تا استوا به ده میلیون قسمت تقسیم کرده هر قسمت را برابر یک متر در نظر گرفته اند . واین اندازه را روی یک قطعه فلز (آلیاژ پلاتین و ایریدیوم) علامت زده به آن متراستاندارد گفته اند.

جرم: قطعه فلزی از همان آلیاژ که جرمی معادل جرم یک لیتر آب 4 درجه دارد درست کرده اند و به آن وزنه ی یک کیلو گرمی می گویند.

زمان : یک شبانه روز را 6400 قسمت تقسیم کرده اند  و به هر قسمت یک ثانیه میگویند.

کمیت فرعی: