کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم      بخش:اول    شماره کارت:1

بارم

1- شناسایی وسایل:: لوله ی آزمایش و دماسنج الکلی را پیدا کنید.  

 2- کاربرد وسایل: چراغ الکلی را روشن و خاموش کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

.یک مدار الکتریکی بسازیدو نشان دهید کدام یک الکترولیت است. (شکریا نمک)

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم      بخش:اول    شماره کارت:1

بارم

1- شناسایی وسایل:: لوله ی آزمایش و دماسنج الکلی را پیدا کنید.  

 2- کاربرد وسایل: چراغ الکلی را روشن و خاموش کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

.یک مدار الکتریکی بسازیدو نشان دهید کدام یک الکترولیت است. (شکریا نمک)

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم    بخش:اول    شماره کارت:2

بارم

1- شناسایی وسایل:: بشر و لوله گیر را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: مورد استفاده ی پی پت را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

یک مدار الکتریکی بسازیدو نشان دهید که با تغییر مقدار نمک  میزان رسانایی آب چه تغییری می کند. 

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم      بخش:اول    شماره کارت:3

بارم

1- شناسایی وسایل::میله ی فلزی.و توری نسو.ز را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل:از لوله گیر برای چه منظوری استفاده می کنند.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

مقداری مواد ناشناس در اختیار شما قرار داده شده است. مشخص کنید کدام یک اسید و کدام یک باز می باشد.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم      بخش:اول    شماره کارت:4

بارم

1- شناسایی وسایل::.بشر و چراغ الکلی را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل:مورد بورت شیر دار را بیان کنید

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

به لوله ی آزمایش که تا یک پنجم آن  محلول هیدرو کلریک اسید ریخته ایدمقداری براده ی آهن اضافه کنید.چه مشاهده می کنید؟آیا می توانید با آزمایشی گاز حاصل از این واکنش را شناسایی کنید؟د( زمان زمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم      بخش:اول    شماره کارت:5

1- شناسایی وسایل::.پی پت  و لوله ی آزمایش  را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: موارد استفاده ی از کاغذ لیتموس را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

یک تخم مرغ رادرلیوانی که تانیمه محلول هیدروکلریک اسیدداردبیندازید.چه مشاهده می کنید؟گازحاصل ازاین واکنش شناسایی کنید؟ ( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

بارم

1

1

2

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم      بخش:سوم    شماره کارت:6

بارم

1- شناسایی وسایل::.قیف شیشه ای و گیره ی سوسماری را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: استوانه ی مدرج در چه مواردی استفاده می شود..

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

جسمی را به یک نیرو سنج وصل کنید وآنرا روی سطح افقی  میز بکشید.مقدار کاری که انجام می دهید را محاسبه کنید؟   ( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم      بخش: سوم    شماره کارت:7

بارم

1- شناسایی وسایل::.جای لوله ی آزمایش و چرخ و محور را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: :موارد استفاده ی کاغذ لیتموس را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

اهرم نوع اولی را بسازید که علاوه بر تغییر جهت نیرو با افزایش نیرو به ما کمک کند

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم      بخش: سوم    شماره کارت:8

بارم

1- شناسایی وسایل::.سه پایه ی فلزی و همزن شیشه ای را پیدا کنید

 2- کاربرد وسایل: از موارد استفاده ی بشر را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

اهرم نوع اولی را بسازید که علاوه بر تغییر جهت نیرو با افزایش مسافت و سرعت اثرنیروبه ما کمک کند.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم      بخش: سوم    شماره کارت:9

بارم

1- شناسایی وسایل::.میله ی فلزی و لوله ی آزمایش را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: مورد استفاده ی استوانه ی مدرج را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

اهرم نوع اولی را بسازید فقط با تغییرجهت نیرو به ما کمک کند

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم      بخش: سوم    شماره کارت:10

بارم

1- شناسایی وسایل::.گیره ی لوله و بشر را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل:از:PH.سنج در چه مواردی استفاده می شود.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

یک قرقره ی متحرک را نصب کنید.و نحوه ی کار و مزیت آن را نشان دهید

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم      بخش: سوم    شماره کارت:11

بارم

1- شناسایی وسایل::.بالون و چراغ الکلی را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: موارد استفاده ی لوله ی آزمایش را بیان کنید..

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

یک قرقره ی ثابت را نصب کنید.ونحوه کار آن را نشان دهید.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم      بخش: سوم    شماره کارت:12

بارم

1- شناسایی وسایل::.دماسنج الکلی و کاغذ صافی را پیدا کنید

 2- کاربرد وسایل:از زاویه یاب.برای چه منظوری استفاده می شود.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

یک قرقره ی مرکب را نصب کنید و نحوه ی کار آن را نشان دهید.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم      بخش: سوم    شماره کارت:13

بارم

1- شناسایی وسایل: قرقره و آهن ربای الکتریکی را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: از گیره ی سوسماری در کجا استفاده می شود.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

یک چرخ و محور را طوری نصب کنید که مزیت مکانیکی آن بیش تر از یک باشد.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم      بخش: سوم    شماره کارت:14

بارم

1- شناسایی وسایل::.گیره لوله و چراغ الکلی را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل:ازنیرو سنج برای چه کاری استفاده می شود.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

یک چرخ و محور را طوری نصب کنید که مزیت مکانیکی آن کمتر از یک باشد.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم      بخش: سوم    شماره کارت:15

بارم

1- شناسایی وسایل::قیف شیشه ای و جای لوله ی آزمایش را پیدا کنید

 2- کاربرد وسایل: از پی پت برای چه کاری استفاده می شود.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

سطح شیب دار ی به کار ببرید. ومزیت مکانیکی آن را در دو حالت(با شیب های مختلف)را نشان دهید

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم      بخش: سوم    شماره کارت:16

بارم

1- شناسایی وسایل::.پایه ی فلزی و لوله ی آزمایش را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: مورد استفاده ی نیرو سنج را بیان کنید

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

اجرای یک آزمایش نشان دهید که فشار مایعات به ارتفاع بستگی دارد

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم      بخش: سوم    شماره کارت:17

  بارم

1- شناسایی وسایل::همزن شیشه ای و سطح شیب دار را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: مورد استفاده ی گیره ی سوسماری را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

با اجرای یک آزمایش نشان دهید اگر فشار هوای داخل یک ظرف کمتر از فشار هوای بیرون شودچه روی می دهد؟وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

  1

2

 

 

 

 

۱

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم      بخش: سوم    شماره کارت:18

  بارم

1- شناسایی وسایل:گیره ی لوله و نیرو سنج را پیدا کنید:.

 2- کاربرد وسایل: از بشر برای چه مواردی استفاده می شود.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

بر دهانه ی یک لیوان پر از آب یک تکه مقوا قرار داده و آن را سروته کنید چه اتفاقی می افتد؟چرا؟

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

2

 

 

 

۱

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم      بخش: سوم    شماره کارت:19

  بارم

1- شناسایی وسایل::توری نسوز و استوانه ی مدرج را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: از بورت شیر داربرای چه منظوری استفاده می کنند.

3- آزمایش زیر را انجام دهید: ( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

دو بادکنک راباردارکرده و ازمحلی آویزان کنیدچه روی می دهد.سپس یک میله ی پلاستیکی رابا پارچه ی پشمی مالش داده و یک بیارمیله و بار دیگر پارچه را به آنها نزدیک کنید.بار میله مشابه بادکنک است یا پارچه؟چرا؟

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

2

 

 

 

 

۱

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم      بخش: سوم    شماره کارت:20

  بارم

1- شناسایی وسایل::.بشر و لوله گیر را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل:مورد استفاده ی استوانه ی مدرج را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

جسمی را برداشته و نشان دهید که دارای بار الکتریکی است یا نه؟روش کار را توضیح دهید.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

2

 

 

 

 

۱

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم      بخش:سوم    شماره کارت:21

  بارم

1- شناسایی وسایل::.میله ی فلزی و قرقره را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل:مورد استفاده ی لوله ی آزمایش را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

مدارالکتریکی را درست کنیدو نشان دهیدمقدار جریان و اختلاف پتانسیل مدار را چگونه اندازه گیری می کنید؟

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

2

 

 

 

 

۱

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم      بخش:سوم    شماره کارت:22

  بارم

1- شناسایی وسایل::.پایه ی فلزی و همزن شیشه ای را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل:مورد استفاده ی ارابه چرخ دار را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

وسایلی که در اختیار شما قرار دارد یک آهنربای الکتریکی بسازید.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

2

 

 

 

۱

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی سوم      بخش:سوم    شماره کارت:23

  بارم

1- شناسایی وسایل::.ارابه چرخ دار و بالون  را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل:مورد استفاده ی نیرو سنج را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

یک آهنربا به روش مالش بسازید.و قطب های آن را مشخص کنید

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

2

 

 

 

۱

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی :سوم      بخش:سوم    شماره کارت:24

  بارم

1- شناسایی وسایل::.بشر و نیرو سنج را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل:از آهنربا ی دائمی در کجا استفاده می شود.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

دو قطعه استخوان مرغ در اختیار شماست یک از آنها را برروی شعله حرارت داده و آن را با استخوان تازه مقایسه کنید ( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

2

 

 

 

 

۱

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی :سوم      بخش: چهارم    شماره کارت:25

  بارم

1- شناسایی وسایل::.پنس و چرخ و محور  را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل:نحوه ی تنظیم میکروسکوپ را نشان دهید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

با انجام آزمایشی جوانه زدن مخمر ها را نشان دهید: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

2

 

 

 

۱

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی :سوم      بخش: چهارم    شماره کارت:26

  بارم

1- شناسایی وسایل::.ظرف پتری و اهرم را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل:از برق نما برای چه منظوری استفاده می کنند.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

کپک های نان و میوه را زیر میکروسکوپ مشاهده کنید .چه تفاوتی مشاهده می کنید: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

2

 

 

 

۱

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه ی :سوم      بخش:چهارم    شماره کارت:27

  بارم

1- شناسایی وسایل::.جای لوله ی آزمایش  و آمپر سنج  را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل:از پی پت  در کجا استفاده می شود.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

اجزای گلی که در اختیار شما قرار دارد را نشان دهیدو تخمک های آن را زیر میکروسکوپ مشاهده کنید: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

2

 

 

 

۱