کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش:اول    شماره کارت:1

بارم

1- شناسایی وسایل:: لوله ی آزمایش و دماسنج الکلی را پیدا کنید.  

 2- کاربرد وسایل: چراغ الکلی را روشن و خاموش کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

باانجام یک آزمایش نشان دهیدفاصله ی ذرات سازنده ی مواددرکدام حالت بیشترودرکدام حالت کمتراست؟

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش:اول    شماره کارت:1

بارم

1- شناسایی وسایل:: لوله ی آزمایش و دماسنج الکلی را پیدا کنید.  

 2- کاربرد وسایل: چراغ الکلی را روشن و خاموش کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

باانجام یک آزمایش نشان دهیدفاصله ی ذرات سازنده ی مواددرکدام حالت بیشترودرکدام حالت کمتراست؟

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش:اول    شماره کارت:2

بارم

1- شناسایی وسایل:: بشر و لوله گیر را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: طرز استفاده از کاغذ صافی را نشان دهید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

با انجام یک آزمایش میزان جنبش ذرات سازنده ی آب سرد و گرم را با هم مقایسه کنید.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش:اول    شماره کارت:3

بارم

1- شناسایی وسایل::میله ی فلزی.و توری نسو.ز را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل:از لوله گیر برای چه منظوری استفاده می کنند.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

با انجام یک آزمایش انبساط در جامدات را نشان دهید

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش:اول    شماره کارت:4

بارم

1- شناسایی وسایل::.بشر و چراغ الکلی را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: کاغذ صافی برای چه منظوری مورد استفاده قرار می گیرد

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

با انجام یک آزمایش انبساط در مایعات را نشان دهید.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش:اول    شماره کارت:5

1- شناسایی وسایل::.دما پا و کاغذ صافی را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: دو مورد استفاده برای آهن ربا را بیان کنید

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

انجام یک آزمایش نشان دهید آیا گرم کردن بر سرعت تبخیر مایعات مؤثر است یا نه؟

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

بارم

1

1

2

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش:اول    شماره کارت:6

بارم

1- شناسایی وسایل::.قیف شیشه ای و گیره ی سوسماری را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: ار مبرد برای چه منظوری استفاده می شود.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

نقطه ی جوش آب را اندازه بگیرید

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش:اول    شماره کارت:7

بارم

1- شناسایی وسایل::.جای لوله ی آزمایش و مبرد را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: موارد استفاده ی دماسنج ها را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

تقطیر آب را انجام دهید.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش:اول    شماره کارت:8

بارم

1- شناسایی وسایل::.سه پایه ی فلزی و همزن شیشه ای را پیدا کنید

 2- کاربرد وسایل: از موارد استفاده ی بشر را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

یک محلول و یک مخلوط تهیه کنید و ویژگی های آنها را با هم مقایسه کنید

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش:اول    شماره کارت:9

بارم

1- شناسایی وسایل::.میله ی فلزی و لوله ی آزمایش را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: مورد استفاده ی استوانه ی مدرج را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

اجزای مخلوطی را که در اختیار شما قرار داه د می شودرا از هم جدا کنید.(محلول آب و نمک)

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش:اول    شماره کارت:10

بارم

1- شناسایی وسایل::.گیره ی لوله و بشر را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: نحوه ی استفاده از دماپا را نشان دهید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

اجزای مخلوطی را که در اختیار شما قرار داه د می شودرا از هم جدا کنید.(مخلوط نشاسته در آب)

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش:اول    شماره کارت:11

بارم

1- شناسایی وسایل::.بالون و چراغ الکلی را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: سه قطره الکل داخل یک لیوان آب بریزید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

اجزای مخلوطی را که در اختیار شما قرار داه د می شودرا از هم جدا کنید.(مخلوط خاک اره،ماسه و براده ی آهن)

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش:اول    شماره کارت:12

بارم

1- شناسایی وسایل::.دماسنج الکلی و کاغذ صافی را پیدا کنید

 2- کاربرد وسایل: بالون را بر روی یک پایه ی فلزی نصب کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

انجام یک آزمایش نیروی تکیه گاه را نشان دهید.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش:اول    شماره کارت:13

بارم

1- شناسایی وسایل: مبرد و آهن ربا را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: از گیره ی سوسماری در کجا استفاده می شود.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

با انجام یک آزمایش نیروی اصطکاک را نشان داده و مقدار آن را اندازه بگیرید

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش:اول    شماره کارت:14

بارم

1- شناسایی وسایل::.گیره لوله و چراغ الکلی را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: 10 سی سی آب را داخل لوله ی آزمایش یریزید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

با انجام یک آزمایش نیرو های بین دو آهنربا را نشان دهید.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش:اول    شماره کارت:15

بارم

1- شناسایی وسایل::قیف شیشه ای و جای لوله ی آزمایش را پیدا کنید

 2- کاربرد وسایل: طرز استفاده از دماسنج پزشکی را نشان دهید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

با انجام یک آزمایش نشان دهید میزان بخار آب در هوای سرد بیشتر است یا در هوای سرد؟چرا؟

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

A

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش:دوم    شماره کارت:16

بارم

1- شناسایی وسایل::.پایه ی فلزی و لوله ی آزمایش را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: مورد استفاده ی نیرو سنج را بیان کنید

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

با انجام یک آزمایش نیروی تکیه گاه را نشان دهید.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

1

2

 

 

 

1

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش:دوم    شماره کارت:17

  بارم

1- شناسایی وسایل::همزن شیشه ای و دما پا را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: مورد استفاده ی ترازو را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

با انجام یک آزمایش نیروی اصطکاک را نشان داده و مقدار آن را اندازه بگیرید

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

  1

2

 

 

۱

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش:دوم    شماره کارت:18

  بارم

1- شناسایی وسایل:گیره ی لوله و نیرو سنج را پیدا کنید:.

 2- کاربرد وسایل: از بشر برای چه مواردی استفاده می شود.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

با انجام یک آزمایش نیرو های بین دو آهنربا را نشان دهید.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

2

 

 

 

۱

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش:دوم    شماره کارت:19

  بارم

1- شناسایی وسایل::توری نسوز و استوانه ی مدرج را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل: از مبرد برای چه منظوری استفاده می کنند.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

جرم اجسامی که در اختیار شما قرار می گیرد را اندازه بگیرید.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

2

 

 

 

۱

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش:دوم    شماره کارت:20

  بارم

1- شناسایی وسایل::.بشر و لوله گیر را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل:مورد استفاده ی استوانه ی مدرج را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

وزن اجسامی که در اختیار شما قرار می گیرد را به دست آورید.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

2

 

 

 

۱

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش:سوم    شماره کارت:21

  بارم

1- شناسایی وسایل::.شیشه ساعت و پایه فلزی را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل:مورد استفاده ی پی پت را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

با انجام یک آزمایش نشان دهید میزان بخار آب در هوای سرد بیشتر است یا در هوای سرد؟چرا؟

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

2

 

 

 

۱

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش: چهارم    شماره کارت:22

  بارم

1- شناسایی وسایل::.ظرف پتری  و میله فلزی را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل:مورد استفاده ی نیرو سنج را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

نمو نه ای از ریشه ی پیاز را تهیه کرده ودر زیر میکروسکوپ مشاهده کنید؟

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

2

 

 

 

 

۱

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش: چهارم    شماره کارت:23

  بارم

1- شناسایی وسایل::.لوله آزمایش و گیره ی چوبی  را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل:مورد استفاده ی کاغذ صافی را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

نمونه ای از بشره ی پیاز یا تره را آماده کرده زیر میکروسکوپ مشاهده کنید.

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

2

 

 

 

 

۱

کارت ارزشیابی عملی درس علوم تجربی   پایه یاول      بخش:چهارم    شماره کارت:24

  بارم

1- شناسایی وسایل::.نیرو سنج و چراغ الکلی را پیدا کنید.

 2- کاربرد وسایل:مورد استفاده ی مبرد را بیان کنید.

3- آزمایش زیر را انجام دهید:

یک قطره آب گندیده را زیر میکروسکوپ قرار دهید.چه مشاهده می کنید؟

وسایل مورد نیاز را جدا نموده و آزمایش را انجام دهید( مدت زمان انجام آزمایش: 5 دقیقه)

4-گزارش کار خود را در برگه ای که در اختیار شما قرار داده شده است بنویسید. 

1

2

 

 

 

 

 

۱