حقوق دانش آموزان

توجه شایسته

شنیده شدن

انتخاب جای نشستن

کلاس تمیز و راحت

داشتن متون درسی کافی

کارکردن بدون مزاحمت

نگه داشتن وسایل شخصی در کلاس

پوشیدن لباسی که مایل است

داشتن وقت آزاد در زنگ تفریح

دستشویی رفتن هر وقت که مایل است

ماندن در کلاس وقتی که هوانامناسب است

داشتن جا رختی

کمک خواستن به موقع نیاز

کمی تفریح در کلاس

داشتن فرصت سکوت و آرامش

گفتن فک و احساسشان به معلم

داشتن جای اختصاصی برای وسایل شخصی

توجه به آنها

رهایی از آزار و تحقیر

مسئولیت ها ی او

پوشیدن لباس مناسب درس ها

گل آلود نبودن کفش ها وقتی به مدرسه می آید

در موقع تدریس موجب اخلال نشود

ملاحظه ی دیگران

گوش دادن به گفتار دیگران

نریختن آشغال درکلاس محیط مدرسه

رفتار درست با میز و صندلی

هدر ندادن وقت

ضایع نکردن کتاب ها و وسایل

بازیگوشی نکردن در کلاس

رفتار خوشایند و مؤدبانه

زور گویی نکردن

استفاده ی مشترک از مطالب و کتاب ها

نرنجاندن و کوچک نکردن دیگران

انجام هر تکلیفی که معلم تعیین می کند

بازی نکردن با وسایل در موقع درس

خراب نکردن وسایل دیگران

بازگشت به موقع به کلاس بعد از زنگ تفریح

پاکیزه نگه داشتن حیاط مدرسه

دعوا نکردن

رفتار معقول و بی خطر

رفتار محترمانه با همه

توجه و مراقبت نسبت به لباس دیگران

منحصر نکردن وقت و توجه معلم به خود و محروم نکردن دیگران

مزاحم دیگران نشدن

حواس دیگران را پرت نکردن

به دیگران آزار و صدمه نرساندن

گوش کردن به معلم

به موقع در کلاس حاضر شدن

پیروی از مقررات

خط خطی نکردن دیوارها و صندلی

کمک به دیگران

انجام دادن تکالیف در خانه