فرم جمع بندی صورت جلسات ارسالی ازگروه های آموزشی علوم تجربی  

مدارس شهرستان قروه 

نیمه دوم سال تحصیلی 90-89

فرم جمع بندی صورت جلسات ارسالی ازگروه های آموزشی علوم تجربی مدارس نیمه دوم سال تحصیلی 90-89

آموزشگاه

مسائل و مشکلات

راه حل و پیشنهادات همکاران

راه حل و پیشنهادات گروه

مولوی

نظری ارائه نشده

طالقانی

کم بودن ساعت ضمن خدمت یا نبود آن در دوره ی راهنمایی

برگزلری کلاس ضمن خدمت برای دبیران

در طی سال جاری دو دوره برگزار گردیده است

انقلاب

همه مشکلات مطرح شده تکراری می باشدولزومی در تکار آن نمی بینم

زحمت کشیده سی دی های خانم سنگین آبادی را هر چه زود تر به دستمان برسانید

سی دی ها در لوازم التحریر آقای گنجی موجود می باشد

22بهمن

کمبود وقت جهت تدریس و انجام آزمایش- تکالیف نوروزی به صورت مجلات اجباری مناسب نمی باشدزیرا دانش آموزان آن را فقط برای رفع تکلیف انجام می دهند و فایده ای ندارد،باید تکالیف آزاد به دانش آموزان داد تا هر کس درمورد مطالب مورد علاقه تحقیق و جستجو کند

زاد به دانسآااااااا

 تکلیف نوروزی از اختیارات دبیر می باشد و خود صلاح دانش آموزانش را بهتر تشخیص می دهد

سادات

کمبود وسایل آزمایشگاهی

تجهیز آزمایشگاه

وسایل کمک آموزشی بایداز طریق سرانه آموزشی مدرسه و کمک های مردمی بو سیله مدیر محترم آموزشگاه  تهیه گردد

ولایت

نظری ارائه نشده است

پروین اعتصامی

نبود متصدی آزمایشگاه

قابل توجه مدیریت محترم آموزش و پرورش

نمونه زینب الکبری

کمبود فضای آزمایشگاه-بالا بودن حجم کتب درسی-نیاز به میکروسکوپ خوب برای دستیابی به نتایج مطلوب در مشاهدات بخش زیست شناسی کتاب

تجهیز آزمایشگاه از وظایف مدیر محترم آموزشگاه می باشد. کاهش حجم کتاب در حد اختیارات ما نمی باشد به گروه آموزشی استان منعکس شد

مائده

نظری ارائه نشده است

علامه

نمره آزمایشگاه با نمره کتبی جمع می شود و عملاًارزش نمره کتبی پایین می آید- علوم پایه دوم بحث درستی و نادستی نظریه اشتال چه آزمایش مناسب

می باشد

جداسازی نمره آزمایشگاه از نمره کتبی و درج به صورت جداگانه

قبلاً در دوره ی متوسطه اجرا شده ونتیجه ی مناسبی نداشته است.در مورد سؤال دوم منتظر نظر همکاران می باشیم

13 آبان

زیاد بودن حجم مطالب و کمبود وقت آموزش کمبود وسایل کمک آموزشی

تهیه وسایل

وسایل کمک آموزشی بایداز طریق سرانه آموزشی مدرسه و کمک های مردمی بو سیله مدیر محترم آموزشگاه  تهیه گردد

رستگاران پسرانه

با توجه به زیاد بودن ایام تعطیلی به ویژه در روز های چهار شنبه و پنج شنبه درس علوم بعضی از کلاس ها به حد نصاب جدول زمان بندی نرسیده است

برگزاری کلاس جبرانی برای کلاس هایی که درس آنها به تعطیلی زیاد بر خورد کرده است

برگزاری کلاس جبرانی در حدود اختیارات مدیر آموزشگاه می باشد

شاهد پسران

احتیاج به فضای بیش تر برای آزمایشگاه

خرید کمد ووسایل کمک آموزشی

هماهنگی لازم با مدیر آموزشگاه به عمل آید

نمونه احرار

امکانات سمعی بصری به حد کافی وجود ندارد.به ویژه نبود رایانه مشکل اساسی در امر تدریس ایجاد کرده است-مکان آزمایشگاه کوچک می باشد و امکان انجام فعالیت توسط دانش آموزان وجود نداردو به لحاظ ایمنی نیز نواقصی وجود دارد

ایجاد اتاق سمعی بصری مجهز به رایانه و ویدئو پروژکشن-اتقال آزمایشگاه به محل بزرگ تر و تجهیز آن به وسایل ایمنی مانند هواکش و لوله کشی آب

وسایل کمک آموزشی بایداز طریق سرانه آموزشی مدرسه و کمک های مردمی بو سیله مدیر محترم آموزشگاه  تهیه گردد

شاهد دخترانه

زیاد بودن حجم کتاب

کاهش حجم کتاب در حد اختیارات ما نمی باشد به گروه آموزشی استان منعکس شد

رستگاران دخترانه

نظری ارائه نشده است

رازی

نظری ارائه نشده است

سلمان فارسی

افت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم

تجربی

1- تشکیل کلاس جبرانی 2- تشویق و اهداء جوایزبه دانش

آموزان تلاشگر

کلاس جبرانی و تهیه ی جوایز به عهده ی مدیر

محترم آموزشگاه می باشد

تقوی

کمبود وسایل کمک آموزشی و نبود سرانه جهت خرید

اختصاص سرانه جهت خرید وسایل کمک آموزشی

 وسایل کمک آموزشی بایداز طریق سرانه آموزشی مدرسه و کمک های مردمی تهیه گردد

بعثت قاملو

در کتاب سال اول انواع روش های جدا

سازی مخلوط توضیحات بر اساس ویژگی های مخلوط مبهم و قابل درک برای دانش آموزان نمی باشد.

با توجه به چند پایه بودن سال اول و دوم و زیاد بودن حجم مطالب و مفاهیم در هر پایه زمان بسیار کم و کیفیت تدریس در این گونه کلاس ها نامناسب می باشدو مشکلات زیادی را ایجاد نموده است

در این زمینه مراتب را به منابع بالاتر پیشنهاد نمائید-

توصیه می شود حداقل چند جلسه کلاس تقویتی و فوق برنامه برگزار شود.

نظر شما عیناً به گروه های آموزش استان ارسال می گردد.کلاس جبرانی و تهیه ی وسایل به عهده ی مدیر محترم آموزشگاه می باشد

شهید جائی2

مشکل خاصی وجود ندارد

الحمد الله

شهید ضوانی

مشکل خاصی وجود ندارد

الحمد الله

فتح

نبود وسایل آزمایشگاهی کافی مشکلات مربوط به کلاس های چند پایه و سنگین بودن مطالب

تهیه ی وسایل کمک آموزشی

تهیه ی وسایل به عهده ی مدیر محترم آموزشگاه می باشد

سردار زاده

نبود وسایل و مواد شیمیایی در آزمایشگاه

پر حجم بودن کتاب خصوصاً پایه دوم

تهیه ی وسایل کمک آموزشی

افزایش ساعت تدریس 4 ساعت تدریس و یک ساعت آزمایشگاه حذف برخی از آزمایش ها

افزایش ساعت تدریس در حد اختیارات ما نمی باشد به گروه آموزشی استان منعکس شد. تهیه ی وسایل به عهده ی مدیر محترم آموزشگاه می باشد

شهید نجفی

نظری ارائه نشده است

شهید مدرس

صندوق آباد

زیاد بودن مطالب وحجم کتاب پایه دوم

آشنا نبودن معاون فن آوری به وظایف خویش- کمبود وسایل و مواد آزمایشگاهی- کم بودن ساعت تدریس

کاهش حجم کتاب-ارسال شرح وظایف معاون فن آوری-گروه های آموزشی وسایل و مواد را با توجه به درخواست مدرسه خریداری کرده و در اختیار آموزشگاه قرار دهد

افزایش ساعت تدریس در حد اختیارات ما نمی باشد به گروه آموزشی استان منعکس شد. امکان خرید وسایل توسط گروه های آموزشی وجود ندارد. شرح وظایف معاونین طی سی دی به مدارس ارسال شده است

محمد غزالی شانوره

با توجه به زیاد بودن حجم کتاب و مطالب درسی وچند پایه بودن کلاس ها

از نظر وقت با مشکل تدریس مواجه هستیم- برای قابل فهم شدن مطالب کتاب برای همه ی دانش آموزان بروشور و کتاب های مکمل وجود ندارد

در صورت امکان چند جلسه کلاس فوق برنامه برگزار شود- تهیه ی کتاب و بروشور بر ای درس های سنگین که مطالب آن قابل فهم نمی باشد.

حق با شماست واقعاًتدریس در کلاس چند پایه مشکل می باشد.بروشور های مختلفی توسط گروه ها ی آموزشی و دیگر همکاران تهیه و به مدارس ارسال گردیده است و خود شما نیز در صورت احساس نیاز می توانید اقدام به طراحی بروشور نموده و در اختیار دیگر همکاران نیز قرار دهید واز امتیاز آن نیز برخوردار شوید.

شکوه آباد

کمبود وسایل و مواد شیمیایی و نداشتن آزمایشگاه

خرید مواد و وسایل لازم

تهیه ی وسایل به عهده ی مدیر محترم آموزشگاه می باشد

سینا 2 وینسار

مشکل خاصی وجود ندارد

الحمدلله

آقبلاق

کمبود وسایل

تجهیز نمودن مدرسه به وسایل کمک آموزشی

تهیه ی وسایل به عهده ی مدیر محترم آموزشگاه می باشد

مطهری 1

کمبود سی دی ونوارهای آموزشی-کمبود وسایل کمک آموزشی کمبود وقت جهت تدریس به علت زیاد بودن حجم کتاب و نامفهوم بودن بعضی از مطالب

تهیه سی دی و نوارهای آموزشی- گروه های آموزشی باید وسایل کمک آموزشی را فراهم نماید-افزایش ساعت کار

سی دی قبلاً ارسال شد که به علت داشتن آهنگ برگشت داده شد.واکنون نیز با مراجعه به لوازم التحریر آقای گنجی می توانید آنها را تهیه نمایید.امکان خرید وسایل توسط گروه های آموزشی وجود ندارد. افزایش ساعت تدریس در حد اختیارات ما نمی باشد به گروه آموزشی استان منعکس شد

سینا 1 وینسار

تفسیر کنید صفحه 19 سال دوم همه موارد از قانون پایستگی پیروی کرده است وسؤال مشکل دارد-کمبود بعضی از امکانات تدریس نوین

تغییر سؤال به صورت زیر:

چرا با وجود این که همه ی موارد زیر از قنون پایستگی پیروی کرده است در قسمت الف و ب جرم واکنش دهنده و فرآورده یکسان نیست-خرید رایانه جهت استفادهی دبیر

نظر شما بسیار مناسب می باشدولی فعلاً بنابر هماهنگی به عمل آمده قسمت «پ» درست است.

تهیه ی وسایل به عهده ی مدیر محترم آموزشگاه می باشد

حضرت معصومه سوتپه

حجم زیاد کتاب علوم سال اول

بررسی مجدد کتاب علوم اول و کاهش حجم کتاب

کاهش حجم کتاب در حد اختیارات ما نمی باشد به گروه آموزشی استان منعکس شد

شهید مرادی ویهج

نمره درس علوم تجربی و آزمایشگاه بهتر است مجزا باشد و هر کدام بر اساس 20 نمره باشد تا اثر کار عملی بهتر شود.میان مطالب کتاب راهنما و کتاب درسی هماهنگی وجود ندارد

این دوکتاب مورد ارزیابی قرار گیرد

موارد ناهمانگ ذکر نگردیده است.و تغییر بارم ارزیابی در حد اختیارات گروه آموزشی نمی باشد به گروه آموزشی استان منعکس شد

نرجس دلبران

کمبود وسایل آزمایشگاهی

تجهیز آزمایشگاه

تهیه ی وسایل به عهده ی مدیر محترم آموزشگاه می باشد

طالقانی دزج

کمبود وسایل آزمایشگاهی- حجم زیاد مطالب درسی

تجهیز آزمایشگاه-برگزاری کلاس جبرانی

کلاس جبرانی و تهیه ی وسایل به عهده ی مدیر محترم آموزشگاه می باشد

شهید بهرامی مالوجه

نظری ارائه نشده است

شهید صدوقی نارنجک

کمبود ساعت تدریس در پایه اول و دوم و مشکلات دو پایه بودن کلاس ها،عدم انگیزه در دانش آموزان-کمبود وسایل کمک آموزشی جهت تدریس،برگزار شدن ارزشیابی پایانی به صورت شهرستانی یا استانی

حذف کلاس های دوپایه و احداث مجتمع آموزشی مرکزی،ارائه کلاس های جبرانی خصوصاًبرای کلاس های دو پایه،تهیه و خرید وسایل کمک آموزشی و خرید کتب کمک آموزشی مربوط به علوم پایه

افزایش ساعت تدریس در حداختیارات ما نمی باشد به گروه آموزشی استان منعکس شد.برگزاری کلاس جبرانی و تهیه ی وسایل به عهده ی مدیر محترم آموزشگاه می باشد.

برگزاری امتحان هماهنگ خلاف آیین نامه امتحانات

می باشد.

دهخدا

زیاد بودن حجم کتاب پایه دوم،آشنا نبودن معاون فن آوری با وسایل و مواد موجوددرآزمایشگاه،سنگین بودن مطالب بخش حرکت برای دانش آموزان پایه اول،ناقص بودن مطالب بخش مربوط به ماشین های ساده پایه سوم

کاهش حجم کتاب علوم پایه دوم،برگزاری کلاس های ضمن خدمتو توجیه معونین فن آوری،حذف قسمت های اضافی وگنجاندن در پایه های بالاتر

،کامل کردن مطالب مربوطه یا حذف آنها

کاهش حجم کتاب در حد اختیارات ما نمی باشد به گروه آموزشی استان منعکس شد-شرح وظایف معاونین طی سی دی به مدارس ارسال شده است

مرضیه گنجی

مشکل خاصی وجود ندارد

الحمدالله

شهید مدرس مالوجه

حجم زیاد کتاب علوم سال اول و سنگین بودن مطالب آن برای دانش موزان

اختصاص وقت بیش تر یا کاهش حجم کتاب

در حد اختیارات ما نمی باشد به گروه آموزشی استان منعکس شد

شهید دستغیب کنگره

فکر کنید صفحه 19 سال دوم آنچه از منابع و اطلاعات جمع آوری کرده ایم قسمت پ صحیح است

در مورداین فکر کنید تصمیم هماهنگ گرفته شود

نظر بیش تر همکاران همان نظر شما می باشد

شهید مطهری 2

نبود فضای مناسب برای آزمایش و کار گروهی

اختصاص کلاس علوم تجربی برای آزمایش و کار گروهی میز و صندلی به تعدادباشد

باید مدیر آموزشگاه در حد توان امکانات لازم را فراهم نماید