*   دفتر ثبت آزمایش ها مدرک فعالیت شماست*

در آزمایشگاه باید یک دفتر ثبت شرح آزمایش ها انجام شده وجود داشته باشد و

در آن برای هر کلاس یک صفحه در نظر گرفته شود و خلاصه ی هر آزمایش

فرم ثبت فعالیت های درس علوم تجربی

*   دفتر ثبت آزمایش ها مدرک فعالیت شماست*

در آزمایشگاه باید یک دفتر ثبت شرح آزمایش ها انجام شده وجود داشته باشد و

در آن برای هر کلاس یک صفحه در نظر گرفته شود و خلاصه ی هر آزمایش انجام شده به همراه تاریخ انجام آن توسط معاون فن آوری یا دبیر ثبت گردد.

باتوجه به این که دفتر ثبت فعالیت در بعضی از مدارس موجود نمی باشد و یا قسمت شرح  آزمایش آنها بسیار طولانی و ،وقت گیر می باشد لذا در ادامه یک برگه ثبت فعالیت طراحی شده است تا هر مدرسه یا همکاری خواست به تعداد مورد نیاز پرینت گرفته و به صورت یک دفتر ثبت فعالید در آورد و با صرف وقت کمتری فعالیت هایی را که انجام می دهد را ثبت نماید.

جلد

بسم الله الرحمن الرحیم

دفتر ثبت فعالیت

 

علوم تجربی

 

دوره ی راهنمایی

 

شهرستان قروه

 

مدرسه

 

 

سال تحصیلی 90-89

 

 

 

 

دفتر ثبت فعالیت های آزمایشگاهی مدرسه ی راهنمایی                          شهرستان قروه

پایه:                        کلاس:                               تعداد دانش آموزان: 

 

   

امضاءمتصدی

امضاء دبیر

دانش آموز محور

معلم محور

موضوع انجام آزمایش

صفحه

فصل

بخش

پایه

تاریخ

روز

ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10