چگونه می توان شخصی را از یک مرگ   حتمی نجات داد؟!  

 

وقوع روزانه  200 سکته مغزی در تهران

چگونه می توان شخصی را

از یک مرگ حتمی

 نجات داد.

در یک گاردن پارتی
خانم ژولی پایش به  سنگی خورد
وبا بشقاب غذا در دستش به زمین خورد
 علت زمین خوردنش کفش جدید ش بود
که هنوز به آن عادت نکرده بود.
دوستان کمک کرده و او را از زمین بلند
 و بر نیمکتی نشاندند و جویای حالش شدند.
جواب داد حالش خوب است وناراحتی ندارد.

مهماندار
 بشقاب جدیدی با غذا به ایشان داد.
خانم ژولی
بعد از ظهر خوبی را
 به اتفاق دوستانش گذراند
و بسیار راضی به اتفاق همسرش
 به خانه برگشت.

چند ساعت بعد
 همسر ژولی
 به دوستانی که در گاردن پارتی بودند تلفن کرد
 و اطلاع داد که
ژولی
 را به بیمارستان برده اند.

خانم ژولی
در ساعت 18 همان روز در بیمارستان
فوت کرد!!!
 و پزشکان علت مرگ را
سکته مغزی

A.V.C (Accident vasculaire cérébral)

تشخیص دادند.

چند لحظه
 از وقت خود را به مطالبی که در پی
می آیند معطوف کنید
 شایدروزی شما با چنین اتفاقی
برخورد کنید
و بتوانید زندگی شخصی
را نجات دهید

یک متخصص اعصاب (نرولوگ ) می گوید:
بعدازیک ضربه مغزی که منجر به خون ریزی رگی درناحیه مغزشده
اگرشخص ضربه دیده را در زمانی کمتر از
 سه ساعت
 به بیمارستان برسانندامکان برطرف کردن
حادثه و نجات شخص
 بسیارزیاد است.

ولی

همواره باید قادر به تشخیص
حادثه بود
 و این عمل بسیار ساده است.

پزشک متخصص می گوید:
مهمترین وظیفه تشخیص
 حادثه خون ریزی مغزی است
و بعد از تشخیص و قبل از
 سه ساعت
باید شخص را به پزشک  رساند.

متخصص می گوید:
یک شاهد حادثه با آشنا بودن به علائم
خون ریزی مغزی می تواند با
 سه سئوال ساده
ازمریض به سهولت اورا
نجات دهد.

اگردرآن گاردن پارتی
یک نفر سئوالهای زیر را از ژولی کرده بود
حتماً ژولی زیبا و جوان اکنون
زنده بود.

1-از بیمار یا شخص
ضربه مغزی خورده
 بخواهید
 بخندد.

2-از بیمار یا شخص
 ضربه خورده بخواهید
 دو دستش را بالا
 نگه دارد.

3-از بیمار یا شخص
 ضربه خورده
 بخواهید یک جمله ساده را تکرار کند.
مثلا“
بگوید خورشید در آسمان بسیار خوب می درخشد.

اگر بیمار یا شخص ضربه خورده
 قادر به انجام یکی از این کارها نباشد
 باید فوری اورژانس
را خبر کرده و بیمار را به بیمارستان منتقل کرده

 و به مسئول مربوطه عدم اجرای یک یا چند

 اعمال فوق را اطلا ع داده
 تا ایشان پزشک را در جریان گذارد.

یک متخصص قلب و یا اعصاب می گوید:
 اگر کسی این ایمیل را دریافت کند و
 حداقل آنرا برای ده نفر دیگر ارسال دارد
مطمئن باشد
 که در زندگی اش جان یک یا چند فرد را
نجات داده است.

توجه کنید
تعداد افرادی که این روزها با اینترنت کار می کنند
 در دنیا چقدر است و اگر
 ده نفر به ده نفر دیگر
 این ایمیل را ارسال دارند،تعداد افراد آشنا با این سئوالها به صورت تابع نمایی در کمتر از یک ماه به میلیون ها نفر
 خواهد رسید.